Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Vierde zondag van de advent jaar B

Zondag 20 december 2020

Videoboodschap bij de vierde zondag van de advent

Verder in dit bericht

Ken jij iemand zonder computer die toch graag verbonden zou blijven, download dan een van de afdrukbare PDF bestanden, druk ze af en stop deze in zijn of haar brievenbus.

Orgelspel door Koen Pauly bij de vierde adventszondag

De laatste adventszondag staat ook bekend als de zondag “rorate coeli”, naar het gregoriaanse introïtusgezang voor die dag.  Het lied bestaat ook in strofe-refreinvorm en is in die vorm opgenomen in Zingt Jubilate, zowel in de Latijnse versie (68) als in een Nederlandse herwerking (een letterlijke vertaling) op dezelfde melodie (124).  De oorspronkelijke tekst luidt: … 

Videoboodschap uit het bisdom bij de vierde zondag van de advent

Net voor de vierde zondag van de advent spreekt Nathalie Verstraete, bisschoppelijk gedelegeerde voor jongeren-, gezins- en roepingenpastoraal, ons toe over de kerstvakantie die eraan komt en hoe we die dit jaar zullen beleven. De video sluit af met een korte kerstboodschap van de bisschop.

Woorden gedeeld met elkaar

write-2163258

Woorden voor God gedeeld met elkaar

white-dove-159498

Heer, leg Uw vrede in mijn hart en in alle harten. Leg Uw vrede in mijn gezin en mijn familiekring en dat van alle anderen. Leg Uw vrede in onze gemeenschappen, in onze stad. Leg, Heer, Uw vrede in de wereld, sterk de mensen die bouwen aan gerechtigheid en vrede voor allen. Amen! (Gerard)

*****

God, geef kracht en genezing aan allen die ziek zijn geworden door het Corona-virus. Laat de pandemie terug dringen en tot een spoedig einde zal komen. Geef moed aan hen die thuis zitten en alleen zijn en voor de gezinnen met kinderen. Zorg dat iedereen zich bewust wordt en de nodige voorzichtigheid in acht neemt. (Simonne)

*****

Heer, Jezus Christus, U hebt een leven geleid van vrede en gerechtigheid. Geef ons vrede in een wereld die bol staat van spanning en geweld, waarin mensen verblind zijn door afgunst, wraak of vooroordelen. Geef ons vrede thuis, in onze families en onze relaties, waarin mensen soms weinig liefde en geduld kennen.

Laat ons opkomen voor wat goed is en voor iedereen die in het nauw zit. Moge wij ons meer inzetten voor een wereld waarin mensen elkaar respecteren en waarderen. Dan zal uw droom van vrede op aarde werkelijkheid worden.

*****

shooting-star-297130

God, Bron van leven en liefde, te midden van zoekende mensen wilt U wonen, voor die mensen bid ik… Voor wie geen dak boven hun hoofd hebben; voor kinderen die géén warme thuis hebben; voor ouderen die op een schopstoel zitten; voor wie op zoek zijn naar veilig en beter leven voor hun kinderen en zichzelf: dat ze in al hun schamelheid gezien worden door mensen met een hart, en dat ze een veilige thuis mogen vinden in onze wereld…

Voor vrouwen die zo graag moeder zouden willen zijn, voor hen die vanwege hun beperkingen geen kinderen kunnen krijgen: dat ze mensen mogen ontmoeten die hun stil verdriet verstaan, dat ze vrede en vruchtbaarheid mogen vinden in hun leven…

Voor mensen die de moed hebben om ‘ja’ te zeggen – kome wat komt – en voor mensen die, onwetend, engelen gehuisvest hebben: dat ze hun bestemming mogen vinden en uitgroeien tot mensen uit één stuk, dat door ongeloof en vragen heen liefde en vreugde hun deel mogen zijn…

Voor hen die in deze dagen de eenzaamheid nog sterker voelen; voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor armen in onze gemeenschappen; voor allen die concrete solidariteit tonen met mensen in nood… om verbondenheid, om kracht, om waardering…

Voor mensen die verlangend uitzien naar licht in hun bestaan; voor allen die voor anderen een veilig baken, een betrouwbare gids willen zijn: dat ze genoeg olie hebben om hun innerlijk vuur brandend te houden, dat ze mogen ervaren hoezeer uw Geest hen bijstaat… (bewerking naar liturgische vieringen Dominicanen Schilde)

Woorden voor en met elkaar gedeeld

Er is een kind geboren,

verwonderen wij ons nog…?

van alle borelingen is niemand ooit aan een ander gelijk geweest,

verwonderen wij ons nog…?

iedereen is Gods creativiteit, iedereen is een origineel.

verwonderen wij ons nog…?

Verwonderen wij ons nog, dat kinderen van liefde moeten leven, voor dewelke alle zegeningen werden aangeboden.

Zalige Kerst 2020 (geplukt uit een Bijbelagenda RDV)

*****

 

De minderheid die ter kerke gaat, houdt levendig wat de meerderheid van de mensen niet zou willen missen. (ergens gelezen RDV)

*****

 

BEZINNING ROND JEZUS DE REDDER VAN DE WERELD

KERSTMIS        PASEN

VAN KRIBBE             GRAF      EEUWIG LEVEN

 

De engel Gabriël sprak:

‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u. Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij de Heer. Zie, gij zult zwanger worden en een Zoon baren, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.’

 

Maria, zelf zwanger, reisde met spoed naar een stad in Judea. Zij verbleef daar bij haar nicht Elisabet, die hoogzwanger was.

Bij de ontmoeting sprak Elisabet tegen Maria:

Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. 

 

Door een opgelegde volkstelling vertrokken Jozef en de hoogzwangere Maria naar Betlehem. De tijd van geboorte brak aan en er was geen plaats in de herberg. Zij zochten een onderkomen in een stal. Daar werd het Kind geboren.

father-christmas-514213

Herders in het veld werden opgeschrikt.

Een engel bracht hen de boodschap: ‘Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren Kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.’

Engelen verheerlijkten God:

‘Eer aan God in den hoge en op aarde vrede aan de mensen in wie Hij welbehagen heeft.’

De herders trokken naar de stal en vonden daar Jozef, Maria en het pasgeboren Kind, dat in een kribbe lag. Zij knielden in deemoed neer en dankten God. Zij keerden terug naar hun kudden en getuigden van alles wij zij gehoord en gezien hadden. Wijzen uit het oosten hadden van de geboorte gehoord en kwamen de kleine Koning aanbidden. Zij brachten goud, wierook en mirre mee.

 

Op 12-jarige leeftijd, bij gelegenheid van het paasfeest gingen Jozef, Maria en Jezus naar Jeruzalem. Na afloop van die dagen keerden zij terug naar huis maar Jezus was niet bij hen.

Maria en Jozef vonden Hem in de tempel, te midden van de leraren naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde. Allen waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.

Terug thuis:

‘Jezus groeide op en nam toe in krachten. Hij werd vervuld van wijsheid en de genade Gods ruste op Hem.’

Johannes de Doper doopte met water en riep op tot bekering. Jezus kwam uit Galilea naar de Jordaan. Daar liet Hij zich dopen door Johannes.

‘Nadat Jezus gedoopt was steeg Hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen. Een stem uit de hemel sprak: Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik welbehagen heb.’

Jezus begint zijn openbaar leven. Hij roept zijn leerlingen met wie Hij rondtrekt. Hij verkondigt de blijde boodschap, zegent het volk, geneest en voedt hen. Hij geeft aandacht aan de armen en misdeelden. Hij roept ons op om te leven volgens zijn weg. Al deze verhalen vinden wij terug in de evangeliën.

 

Farizeeërs en schriftgeleerden keren zich tegen Jezus. Dit wordt zijn doodvonnis. Jezus wordt gevangengenomen, gemarteld, geslagen, beschimpt. Hij draagt zelf zijn kruis. Op Golgota strekt Hij zijn handen uit op het kruis. Door zijn kruisdood heeft Hij ons verlost van de eeuwige dood.

crosses-4004239

Maar na drie dagen is Hij verrezen uit de doden. JEZUS leeft! Hij is ten hemel opgestegen en leeft nu bij de Vader. Daar is plaats voor velen. Eens als onze tijd gekomen is, hopen wij daar met Hem verenigd te zijn.

easter-25821

(Ria, geïnspireerd naar het evangelie van Matteüs en Lucas)

Scroll naar boven