Tiberias

Sacramenten

Sacramenten…Liefdesbrieven van God

De katholieke kerk, waar wij als pastorale eenheid deel van uitmaken, kent zeven sacramenten: het doopsel, het vormsel, de eucharistie, het sacrament van de verzoening, de ziekenzalving, de priesterwijding en het huwelijk. De eerste drie vormen de initiatiesacramenten waardoor iemand opgenomen wordt in de christengemeenschap. Natuurlijk zijn er nog meer momenten waarop Gods liefde ervaarbaar wordt. Maar de sacramenten nemen in dat geheel toch een bijzondere plaats in, omdat wij geloven dat God de mens op dat moment heel nabij komt. In die zin staat een sacrament tegenover gebed en offer, waarin de mens nadert tot God.

Vriendschap zichtbaar maken

Wanneer je een goede vriend of vriendin hebt, is het belangrijk dat je die vriendschap af en toe ook zichtbaar maakt. Met een kaartje bijvoorbeeld, of een kleine attentie, of een telefoontje. En wanneer je vriend(in) verdrietig is, zul je dat verdriet met hem/haar ook willen delen, net zoals je vreugde met elkaar zult willen delen. Een schouderklopje of een uitgestoken hand kunnen dan wonderen doen. Waar woorden tekortschieten zoeken mensen sowieso altijd naar symbolen of rituelen om uit te drukken wat ze niet gezegd krijgen.

Liefdesbrieven van God

Sacramenten hebben eigenlijk dezelfde betekenis. Soms noemt men ze zelfs ‘liefdesbrieven’ van God, omdat ze de liefde en de vriendschap van God op een bijzondere manier zichtbaar maken.
De sacramenten zijn dus een soort symbolische taal om te zeggen hoeveel God van mensen houdt. Maar ook in de zorg voor armen wordt dat bijvoorbeeld duidelijk. Of in de solidariteit met de Derde Wereld. Of zomaar in de vriendschap voor medemensen. Eigenlijk zijn dat dus ook sacramenten! Toch heeft de Kerk dat zevental naar voren geschoven, omdat zij heel nauw aansluiten bij wat Jezus deed. En dat maakt hen nog nét iets belangrijker!n, omdat wij geloven dat God de mens op dat moment heel nabij komt. In die zin staat een sacrament tegenover gebed en offer, waarin de mens nadert tot God.

De zeven sacramenten

Bij het laatste avondmaal stelde Jezus de eucharistie in met de woorden “Doe dit tot mijn gedachtenis”. Wij kennen 7 sacramenten. De eucharistie is het hoofdsacrament, het belangrijkste sacrament, “Het Heilig sacrament”. Het brood en de wijn zijn er symbool voor Christus die tot ons komt. Wij kiezen met de deelname aan de eucharistie voor een nieuw leven. De eucharistie is ook het sacrament, waarvan woorden en gebaren het duidelijkst aansluiten bij het leven van Jezus.
Samen met de eucharistie wordt ook het doopsel tot de ‘grote sacramenten’ gerekend. Het is de eerste opneming in het leven van God en in de gelovige gemeenschap.

De andere sacramenten zijn een ontvouwing van de belofte van Gods trouw, toegepast op de belangrijkste momenten in de gemeenschap en het persoonlijke leven van iedereen. De gave van de Geest bij de opening als medeverantwoordelijk lid van de kerk: het vormsel. Voor wie een bijzondere zending aanvaardt in de gelovige gemeenschap: de priesterwijding en het huwelijk. En waar het leven bedreigd wordt door ziekte of gewond is door zonde, geeft God zijn reddende aanwezigheid in de sacramenten van de ziekenzalving en de verzoening (biecht).

Doopsel

Samen met de eucharistie en het vormsel vormt het doopsel de initiatiesacramenten.

Lees meer over het doopsel.

Eerste Communie

Samen met de eucharistie en het vormsel vormt de Doop de initiatiesacramenten. Ook de eerste communie, strikt genomen geen op zich bestaand sacrament, hoort bij de initiatie van ons Christen zijn. De eerste communie is wel een eerste volwaardige deelname aan de eucharistie die een eigen sacrament is. Samen met de klasgenoten worden kinderen van het eerste leerjaar voorbereid op dit feest.

Lees meer over de eerste communie.

vormsel

Vormsel

Samen met de eucharistie en de doop vormt het Vormsel de initiatiesacramenten. Het vormsel wordt toegediend op de leeftijd van 12 jaar. Hiervoor dienen de jongeren zich voor te bereiden door de vormselcatechese, waarna ze samen met de leeftijdsgenoten op een vaste datum gevormd mogen worden.

Lees meer over het vormsel.

Huwelijk

Het huwelijk is het vierde sacrament, waardoor man en vrouw elkaar eeuwige trouw beloven voor God en voor de gemeenschap van gelovigen.

Lees meer over het huwelijk.

huwelijk
priesterschap

Priesterwijding

Ook een priesterwijding is een sacrament. Ettien die op onze pastorale eenheid zijn stage heeft gelopen is onlangs tot priester gewijd te Ieper, waar hij nu als pastoor is aangesteld.

Aan het seminarie te Leuven kan je een opleiding genieten die je in staat stelt een herder te worden voor velen.

Ziekenzalving

Jarenlang werd dit sacrament ook het ‘laatste sacrament’ genoemd, omdat het enkel aan stervenden werd toegediend. Veel mensen en nog het meest de omstaanders zijn bang van de ziekenzalving, omdat het schijnbaar het einde van het leven zou inluiden. Maar eigenlijk dienen we de ‘Ziekenzalving’ veel ruimer te bekijken.

Lees meer over de ziekenzalving.

ziekenzalving
biecht

Verzoening

Wij, mensen, maken fouten door verkeerde dingen te doen of door goede dingen niet te doen. Daardoor kwetsen wij de liefdevolle verbondenheid met elkaar of laten we een relatie verslijten. Vergeving en verzoening kunnen de liefdesband weer opbouwen. Onze fouten raken ook God en we willen Hem ook om vergeving vragen.

Lees meer over het verzoeningssacrament.

Scroll naar top