Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Gebruiksvoorwaarden

Je bent van harte welkom op www.tiberias.be. Door de site te gebruiken, ga je akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Niet de meest interessante lectuur op https://www.tiberias.be, maar toch de moeite om eens door te bladeren. De gebruiksvoorwaarden gelden voor alle digitale initiatieven van de Pastorale Eenheid Tiberias Knokke-Heist vzw (Tiberias).

We gaan ervan uit dat je als gebruiker van onze site kennis genomen hebt van de voorwaarden, ze begrijpt, ermee instemt en eraan gebonden bent. Je geeft ook toestemming om de persoonlijke gegevens die je aan ons meedeelt, op te slaan en te verwerken op de manier die we hieronder beschrijven.

Als één van de bepalingen in de voorwaarden ongeldig mocht blijken, omdat ze strijdig is met het dwingend recht, dan doet dit geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere bepalingen.

Privacybeleid

De Pastorale Eenheid Tiberias Knokke-Heist VZW hecht belang aan uw privacy en werkt volgens de Europese richtlijn in uitvoering van de GDPR (25 mei 2018).

 

 • P.E. Tiberias Knokke-Heist vzw, Duinendreef 31 – 8301 Knokke-Heist met als ondernemingsnummer BE0681414706
 • P.E. Tiberias Knokke-Heist vzw hecht belang aan je privacy. Daarom willen we je hierbij op de hoogte brengen welke persoonlijke gegevens we van jou bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen wij je informeren wat je rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ die van kracht is sedert 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).
 • Als organisatie is P.E. Tiberias Knokke-Heist vzw verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
 • Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens
  Pastorale Eenheid Tiberias Knokke-Heist vzw
  Duinendreef 31 – 8301 Knokke-Heist
  secretariaat@tiberias.be
 • Ons website adres is: https://www.tiberias.be.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door P.E. Tiberias Knokke-Heist vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en op basis van de respectieve rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van P.E. Tiberias Knokke-Heist vzw; (op grond van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en uitvoering overeenkomst)
 • Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, het opsturen van pastorale informatie, het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (op grond van toestemming van u als betrokkene)
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen inzake verzekeringen, de vzw-wetgeving (registratie van gegevens bestuurders en leden vzw) (op grond van wettelijke verplichting)
 • Bijhouden van de parochieregisters, in overeenstemming met het kerkelijk recht.
 • We gebruiken je gegevens om duidelijk te communiceren met jou voor de organisatie van de activiteiten waarvoor je, je inschrijft, voor uitnodigingen van vergaderingen en bijkomende activiteiten, om je te contacteren met mededelingen of nuttige aanbiedingen die specifiek te maken hebben met de werking van PE Tiberias of je te laten contacteren met nuttige aanbiedingen door partners van PE Tiberias.
 • uw lidgeld voor Kerk&Leven, betalingen voor bedevaartreizen, e.a. te innen,
 • om onze administratie degelijk bij te houden
 • foto’s kunnen gebruikt worden in Kerk&leven editie Tiberias Knokke-Heist, in de blog en in de fotogalerij van de website www.tiberias.be en op de facebookpagina www.facebook.com.tiberiasknokkeheist.
 • Verdere persoonlijke gegevens worden in geen geval gepubliceerd, tenzij je een verantwoordelijke taak hebt en de publicatie nodig is voor een goede werking van de pastorale eenheid Tiberias, vzw.
 • De schriftelijke neerslag van uw gegevens worden in sommige gevallen gegeven aan de medeleden van de eigen deelwerkgroepen waar je bij aangesloten bent (vb.: team, koor, onthaalgroep, liturgische werkgroep, plaatselijke pastorale ploeg,…enz.).
 • Als de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten daarom vragen, dan mogen we persoonsgegevens doorgeven zonder vooraf toestemming te vragen aan de gebruiker.
 • We delen uw gegevens in geen enkel geval met derden, tenzij noodzakelijk met Bisdom Brugge.
 • Als je niet langer aangesloten bent bij ons, dan bewaart PE Tiberias Knokke-Heist vzw je persoonlijke gegevens nog maximaal 10 jaar. Tenzij ze langer bewaart moeten worden om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing (beperkt tot u verder blijven informeren over activiteiten van P.E. Tiberias Knokke-Heist), volstaat het ons dat mee te delen op secretariaat@tiberias.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Welke gegevens verwerken wij van jou?

 • Als je een ouder van een dopeling, eerstecommunicant of vormeling bent, dan vragen we naar de naam, voornaam, adres, geboorteplaats, geboortedatum en huidige school van het kind, de gegevens van het doopsel van het kind (datum, plaats en woonplaats ten tijde van de doop), naam, voornaam, telefoon en mailadres en adres van de ouders.
 • Als je huwt, dan vragen we naar de naam, voornaam, domicilie, toekomstig adres, telefoon, GSM, e-mailadres, gegevens van de ouders, geboorteplaats, geboortedatum, de gegevens van het burgerlijk huwelijk, de gegevens van het kerkelijk huwelijk, gegevens over de huwelijksstaat, eventuele huwelijksbeletsels.
 • Als je een sacrament toegediend krijgt, nemen we dit op in onze parochieregisters in overeenstemming met kerkelijk recht.
 • Van onze vrijwilligers vragen we naar naam, voornaam, adres, mailadres en telefoon.
 • Ben je lid, of is jouw zoon of dochter lid van een van onze misdienaars- of acolietengroepen dan bewaren we volgende gegevens van onze jongeren: Naam, voornaam, adres, telefoon en mailadres.
 • Wanneer je het inschrijfgeld voor een initiatief van de P.E. overschrijft via de bank, dan houden wij ook het nummer van je bankrekening bij. Dit doen we om vlot je deelname terug te kunnen betalen, mocht een activiteit geannuleerd worden.
 • De gegevens van de abonnees van Kerk & Leven worden bewaard en verwerkt op de servers van Halewijn. De verantwoordelijken voor deze gegevensbewerking zijn te contacteren via Kerk & Leven Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
 • Ben je aangesloten bij één van de kerkkoren dan bewaren de respectievelijke koorleiders volgende gegevens: Naam, voornaam, adres, telefoon en mailadres. Deze gegevens worden daar waar het de werking ten goede komt ter beschikking gesteld van de andere koorleden van het betreffende kerkkoor.
 • Ben je lid van de Vrienden Van Lourdes dan bewaren we volgende gegevens Naam, voornaam, adres, telefoon en mailadres.
 • Ben je aangesloten bij de werkgroep onthaal dan bewaren we volgende gegevens: Naam, voornaam, adres, telefoon en mailadres.
 • Persoonsgegevens die je opgeeft bij de inschrijving voor onze nieuwsbrief
 • Persoonlijke gegevens worden gegenereerd door contactformulieren op onze website https://www.tiberias.be.
 • Deze gegevens worden bewaard in de betreffende registers en in een database.
Waar bewaren wij uw gegevens?
 • Je persoonlijke gegevens worden bewaard in de parochieregisters en in Google spreadsheets op een Google Drive die beschermd is met een wachtwoord. De medewerkers van de betreffende secretariaten en of de verantwoordelijken van de deelgroepen kunnen deze gegevens beheren. De computers en de eventuele afdrukken bevinden zich in afgesloten ruimtes. De cloud is beschermd met een wachtwoord.
Delen van gegevens
 • Je persoonlijke gegevens spelen we nooit door naar derden.
Wat met het communicatiegeheim?
 • Uw persoonlijke communicatie met de pastorale eenheid Tiberias Knokke-Heist vzw en haar deelorganisaties kan enkel ingezien worden door de persoon of de dienst waarmee u communiceert (via mail, online, telefonisch).
  Deze personen en diensten houden zich gezien de aard van de communicatie en hun ambt aan de geheimhoudingsplicht.
Hoe worden uw gegevens beschermd?
 • Je persoonsgegevens zijn niet publiek toegankelijk. Alleen bevoegde personen krijgen er toegang toe in het kader van hun taak.
 • We hebben de nodige beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om te voorkomen dat je persoonlijke gegevens verloren gaan, onrechtmatig gebruikt worden of door anderen gewijzigd worden.
 • Deze maatregelen worden nageleefd door alle medewerkers/teamleden van de pastorale eenheid Tiberias Knokke-Heist vzw.
 • Digitale gegevens zijn opgeslagen op computer, beveiligd met een toegangscode.
 • Uw gegevens op papier zijn opgeslagen in een afgesloten dossierkast.
 • We zorgen ervoor dat de verzamelde en gebruikte persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn.
Wat zijn uw rechten?
 • Pastorale Eenheid Tiberias Knokke-Heist vzw neemt uw rechten serieus en zorgt ervoor dat u deze rechten op de meest correcte manier kan uitoefenen.
 • Ten allen tijde kan u vragen om foto’s en/ of namen van u of uw minderjarige kinderen te laten verwijderen.
 • Verschijnen jouw persoonsgegevens op deze site? Merk je dat jouw gegevens worden gebruikt op een manier die jij niet kan toestaan, of mocht je van oordeel zijn dat de PE Tiberias niet langer over jouw persoonsgegevens kan beschikken? Weet dat je altijd het recht hebt om je persoonlijke gegevens te laten aanpassen of schrappen. Je hebt altijd recht op inzage in je persoonlijke gegevens. De volledige data over jouw persoon kan je opvragen. Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige gegevens door ons te laten verbeteren, aanvullen of schrappen, dit met een redelijke termijn, en met uitzondering van doop-, vormsel- en huwelijksregister.
 • Om toegang te krijgen tot uw gegevens, dient u een eenvoudige aanvraag in door te schrijven met een bewijs van je identiteit naar:

Pastorale eenheid Tiberias vzw,
dienst privacy
Duindendreef 31;
8301 Knokke-Heist
secretariaat@tiberias.be

Publicaties
 • Op onze website en Facebookpagina komen uitnodigingen en verslagen met foto’s van onze activiteiten. Via deze kanalen geven we nooit persoonlijke gegevens mee. In het geval van de initiatiesacramenten of het huwelijk, houden we rekening met de ingevulde privacy formulieren.
 • Onze websites verzamelen nooit anonieme gegevens of gegevensreeksen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, de domeinnaam van de website langs waar je naar onze website gekomen bent of waarlangs je die verlaat.
 • Via onze WordPress site https://www.tiberias.be worden de gebruikersprofielen verzamelt van geregistreerde gebruikers die gekoppeld worden aan de weergegeven naam van deze gebruiker op het scherm.
 • Via onze site https://www.tiberias.be kan je, je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Je naam, voornaam en mailadres worden hiervoor opgeslagen in onze account bij Mailchimp.
 • De inzendingen met onze contact formulieren worden bewaard gedurende de periode voor het verlenen van service aan klanten en tot 10 jaar daarna. Deze informatie wordt niet gebruikt voor marketing doeleinden.
Cokies
 • Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.
 • Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.
 • Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.
Ingesloten inhoud van andere websites
 • Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
 • Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.
Analytics
 • Wij maken op onze site gebruik van de plugin Google Analytics for WordPress by MonsterInsights. Deze plugin verzamelt gegevens betreffende het gebruik van die site zodat wij de website kunnen verbeteren.
 • Wij hebben de plugin zo ingesteld dat deze de verzamelde informatie anonimiseert. Dit doet hij door het laatste gedeelte van het IP adres te verwijderen voordat de gegevens worden opgeslagen. Bekijk hier het pravacybeleid van Google Analytics for WordPress by MonsterInsights en dat van Google.
Bewaartermijn
 • De parochieregisters worden bijgehouden overeenkomstig het kerkelijk recht. P.E. Tiberias Knokke-Heist vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Persoonsgegevens worden maximaal 10 jaar na laatste gebruik bijgehouden.
 • Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website, bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.
Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens P.E. Tiberias Knokke-Heist vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Jouw rechten ter beveiliging van jouw  gegevens
 • Recht op informatie wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt
 • Recht op inzage en kopie van je gegevens, zoals deze bewaard worden in ons administratieve systeem
 • Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens
 • Recht op bezwaar
 • Recht op vergetelheid, of het verwijderen van je gegevens. Dit recht kan enkel uitgeoefend voor zoverre het de uitvoering van administratieve of kerkrechtelijke of bestuurlijke verplichtingen niet onmogelijk maakt.
 • Recht op het intrekken van de toestemming om je gegevens bij te houden of te verwerken.
 • Recht op beperking van verwerking
 • Als je een account hebt op de site https://www.tiberias.be kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden

Als je je rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kan je ons contacteren via ons mailadres: secretariaat@tiberias.be

Waar kan u terecht met vragen?

Met vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij onze plaatselijke verantwoordelijke voor gegevensverwerking. 

Pastorale eenheid Tiberias vzw,
dienst privacy
Duindendreef 31;
8301 Knokke-Heist
secretariaat@tiberias.be

Voldoet dit niet, dan kan u altijd terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming:

De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België
Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel: 02/507 05 93
ce.belgica@interdio.be

of bij de toezichthoudende autoriteit:

Privacy Commissie
Drukpersstraat 35;
1000 Brussel
Tel: 02 274 48 00
commission@privacycommission.be
https://www.privacycommission.be/nl.

Uw vragen worden op een confidentiële manier behandeld. Zowel de de plaatselijke verantwoordelijke, de secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie als de Privacy Commissie hebben een geheimhoudingsplicht.

Aansprakelijkheid

We doen ons uiterste best om je goede en correcte inhoud te brengen op www.tiberias.be. Maar Tiberias is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met onze website. En je kan geen rechten doen gelden op basis van ons aanbod. Jij bent als gebruiker zelf verantwoordelijk om de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de inhoud op www.tiberias.be te beoordelen.

Wij doen onze uiterste best om technische storingen te vermijden. Maar we zijn niet verantwoordelijk voor onderbrekingen van onze dienstverlening en mogelijke gevolgen daarvan. Je kan dus geen aanspraak maken op financiële compensatie.

Dit gezegd zijnde, willen we natuurlijk ook niet onze verantwoordelijkheid ontvluchten. We blijven aansprakelijk in materies waarvoor men zich naar gemeen recht niet kan vrijwaren, zoals schade die voortvloeit uit opzettelijke en grove fouten in ons aanbod.

Auteursrechten

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming mag je informatie op deze website op geen enkele manier gebruiken, kopiëren, opslaan, publiceren, herschrijven, heruitgeven, verkopen of publiek meedelen. 

Wil je artikels delen via je sociale media, dan stellen we dat bijzonder op prijs. Wil je inhoud van www.tiberias.be op een andere manier hergebruiken, stuur dan een mailtje met je precieze vraag via Contact onderaan de pagina.

 

Als we de spelregels over je persoonlijke gegevens veranderen, dan brengen we je altijd op de hoogte. Je kan dan zelf beslissen of je mee wilt spelen volgens de nieuwe regels of niet.

We verzamelen op www.tiberas.be ook niet-persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld over de browser waarmee je surft of klikgedrag van bezoekers. We gebruiken die informatie om de site nog beter te maken. Om die gegevens te verzamelen maken we gebruik van cookies. Cookies zorgen er ook voor dat je je wachtwoord op de computer kan bewaren zodat je niet elke keer opnieuw moet aanmelden op www.tiberias.be. Door deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, ben je akkoord dat we cookies gebruiken op www.tiberias.be. Als je cookies uitschakelt, kunnen we de optimale werking van de site niet garanderen.

Publicatie van foto's

Wanneer je deel neemt aan onze activiteiten en onze medewerkers nemen foto’s dan zijn deze bedoeld om te publiceren in Kerk & Leven, op deze site: www.tiberias.be en op de site: www.facebook.com/tiberiasknokkeheist. Door deel te nemen aan onze actitviteiten geef je hier toestemming voor. Als dit nuttig kan zijn voor de duiding dan worden ook namen gepubliceerd. Heb jij hiertegen bezwaar, spreek onze medewerkers hierover aan. Mochten er foto’s of gegevens gepubliceerd zijn die naar jouw gevoel moeten verwjderd worden, laat het ons dan alsjeblieft weten door te schrijven naar PE Tiberias vzw, Duinendreef 31; 8301 Knokke-Heist of door een mail te sturen naar communicatie@tiberias.be

Geschillen

Als we het niet eens raken, dan geldt de Belgische en Europese wetgeving. De pastorale eenheid Tiberias vzw mag deze webpagina naar eigen inzicht wijzigen, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van de wijziging.

Heb je een probleem of een vraag? Laat het ons dan alsjeblieft weten door te schrijven naar PE Tiberias vzw, Duinendreef 31; 8301 Knokke-Heist of door een mailtje via Contact onderaan de pagina.

Proficiat! Je bent 1 van de weinige mensen die tot helemaal beneden in de gebruiksvoorwaarden heeft gebladerd. We wensen je een heel fijne tijd op onze website toe.  

Contact

  Heb je een bedenking, een opmerking of een vraag betreffende de gemeenschappen Heilig Hart Knokke, Heilige Familie Duinbergen of Sint-Niklaas Westkapelle stuur ons dan een berichtje met onderstaand formulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact.

  * verplicht in te vullen velden

  Scroll naar boven