Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Geschiedenis H. Familie Duinbergen

Voormalige parochie Heilige Familie,
sinds 2017 opgenomen in de pastorale eenheid Tiberias

Vanaf 2011 verbleef Ettien Léon N’guessan in de weekends en vakanties op onze pastorie. Hij studeerde aan het Grootseminarie Brugge, en in zijn eerste jaar theologie (werkjaar 2012-2013) kreeg hij voor Methodologie deze opdracht:

OPDRACHT:
Zoek in het bisschoppelijk archief informatie omtrent de parochie Heilige Familie te Duinbergen.

Dat leverde een mooi werkstuk op, en vooral : een overzichtelijke schets van de historiek van de kapel Kristus-Koning en het onstaan van onze parochie.

  1. OPRICHTEN VAN EEN KAPEL
  2. DE OPRICHTING VAN DE PAROCHIE HEILIGE FAMILIE
  3. DE PASTOORS

1. Oprichting van een kapel

1905 Donat Van Caillie, afgevaardigd beheerder van de promotiemaatschappij van Duinbergen schreef in januari een brief aan de bisschop waarin te lezen staat dat hij twee jaar geleden de gelegenheid had gehad om een gesprek te voeren met de bisschop in verband met het oprichten van een kapel in Duinbergen.
Die brief is interessant, omdat hij naast een overzicht van het toenmalige Duinbergen, ook aantoont hoe de kapel er is gekomen. Het is duidelijk dat de bisschop bij het eerste gesprek hierover in 1903 niet erg enthousiast was. 
Twee jaar later heeft men eerst de kapel gebouwd en pas dan de toestemming gevraagd aan dezelfde bisschop. 
De pittoreske, neo-gotische kapel met zijn spits torentje werd ontworpen door de Brugse architekt Jozef Viérin (die samen met zijn zoon ook de kerk van Duinbergen en de Heilig-Hart kerk van Knokke plande).
1922 Bij akte van 27 november werd door Donat Van Caillie, advocaat en eigenaar, de volle eigendom getransfereerd ten voordele van de ‘Associatie voor de Katholieken Eredienst te Duinbergen’. De kapel, samen met alle afhankelijkheden en gans het terrein om de kerk te bouwen, werd getransfereerd tot volle eigendom van de associatie.

2. De oprichting van de parochie Heilige Familie

1937

Bisschop Henricus Lamiroy richtte op 28 januari een verzoekschrift aan het ministerie van justitie met de vraag tot oprichting van een hulpparochie, onder de aanroeping van de Heilige Familie van Nazareth. Die parochie zou bestaan uit een deel van de gemeenschap Heist, afhangend van de parochie Heilige Antonius, en een deel van de gemeente Knokke, afhangend van de parochie Heilige Margareta.
Op 20 mei 1937 stuurde Joseph Corty, rector van de kapel, een brief aan de parochianen en kennissen om te melden dat de bisschop hem gelast had een kerk te bouwen ter ere van de H. Familie voor de nieuwe parochie van Duinbergen. Daarvoor vroeg hij een vurig gebed en een milde aalmoes.
Op 23 augustus werd het koninklijk besluit betreffende de oprichting van de nieuwe parochie door koning Leopold III, minister van justitie Maistriau en secretaris generaal baron Ernest de Brunswyck ondertekend.
Op 24 september werd Joseph Corty de eerste pastoor van de nieuwe parochie. Na zijn benoeming (24 september 1937) door de bisschop legde de E.H. Corty de geloofsbelijdenis en de eed af in de kapel van het bisdom.
Op 3 oktober kwam de eerste buitengewone vergadering van de raad van de kerkfabriek samen. 
Op zondag 10 oktober volgde dan de plechtige aanstelling van de nieuwe pastoor in de kustkapel Christus-Koning. 
Deken Colpaert leidde de plechtigheid. De kapel diende als voorlopige parochiekerk. Het weer was niet fameus; het bleef regenen en de regenschermen kwamen boven. De groepen van de stoet hadden heel wat te lijden van het water, maar spijt alles ging hij toch door.Hier en daar was een praalboog opgericht en overal staken vlagen uit of werden groene bladeren gestrooid. De mensen juichten en glimlachten hun pastoor vol sympathie toe. Met spoed trok de stoet voorbij en haastte zich naar de kapel. Mooie groepen waren de Vlucht naar Egypte, de praalwagen met het huisje van Nazareth en met de timmerwinkel van St.-Jozef met Maria en Kind: de H. Familie. De kapel was smaakvol versierd en nokvol.

1938

Op 8 januari werd de aanvraag gericht aan het gemeentebestuur van Heist om de toelating te verkrijgen voor de aankoop van de bouwgrond.Op 20 juni richtte de heer Donat Van Caillie als beheerder van de “Association pour le service et l’entretien du culte catholique à Duinbergen” een schrijven aan het gemeentebestuur om volgens de statuten die overdracht aan te vragen.
Op 29 juni werd op de zitting van de gemeenteraad van Heist gunstig advies gegevennopens de overdracht van het patrimonium van de “Associaion pour le service et l’entretien du culte catholique à Duinbergen” aan de kerkfabriek van H. Familie van Nazareth te Duinbergen.
16 augustus: Volgens de statuten kwam het patrimonium in handen van de kerkfabriek van de kerk H. Familie: de kerk, de zaal, pastorie en sacristie (sectie B n° 1 T 39, 1U 39, 1 V 39, 1 W 39 en 1 X 39).
De akte werd op die datum verleden voor notaris Robert de Gheldere. De kapel werd gesloten na de wijding van de kerk van de H. Familie en werd, op bevel van de bisschop slechts gebruikt gedurende het seizoen.
Het ministerie van justitie gaf op 21 september de machtiging tot aankoop van de bouwgrond.

4 oktober 1938: Machtiging tot het bouwen van de parochiekerk verleend door het ministerie van justitie. Citaat uit het koninklijk besluit: Leopold III, koning der Belgen aan allen, tegenwoordigen! “ Gezien het verslag van 7 september 1938 van ons gouvernement der Provincie West-Vlaanderen, gezien het koninklijk besluit van 16 augustus 1824, op voordracht van Owijn ministerie van justitie, wij hebben besloten en wij besluiten: eenig artikel: – machtiging is verleend tot het bouwen van een kerk in de parochie van de H. Familie, te Duinbergen, gemeente Heist”. Na nog heel wat officiële papieren rompslomp kon eindelijk begonnen. Gustaaf Jootis, een timmerman uit Duinbergen, werd aangesteld als toezichter van de werken.

18 december 1938: Plechtigheid van de eerste steenlegging van de parochiekerk. Uit de woorden van de pastoor: “In het jaar van O.L. Heer 1938 toen Pius XI, paus van Rome was, Henri Lamiroy, bisschop van Brugge, Joseph Corty, pastoor van Duinbergen, ben ik hier geplaatst door Achiel Colpaert, deken van Brugge-Noord om de legging van de eerste steen van onze parochie kerk”.
De getuigen waren de leden van de kerkfabriek:

  • Medard Cosijn: voorzitter
  • Carlos Mesuere: geheimschrijver
  • Jan Honée: schatbewaarder
  • Casmir Dhondt en Jules Woestijn: leden
  • De bouwmeesters: Joseph en Luc Viérin van Brugge, Jules Gunst van Oostende
  • Jules Lannoo van Marke: aannemer

1939

Op 1 januari 1939 besliste de kerkraad om aan het gemeentebestuur te vragen de parochie van een behoorlijke pastorij te voorzien en stuurde dan ook een aanvraag hiervoor op 3 januari.  Doch wegens gebrek aan voldoende inlichtingen werd die zaak uitgesteld. Een ontwerp met lastenboek en liggingsplan werd op 4 februari opgestuurd. Als voorlopige pastorij werd vanaf 1940 een huis in Knokkestraat n° 432 gebruikt. 
Op maandag 11 september 1939 om 8 uur greep de plechtige kerkwijding plaats. De pijnlijke omstandigheden(mobilisatie) lieten niet toe die wijding met al de mogelijke luister zou plaats vinden. De godsdienstige ceremoniën buiten en binnen de kerk werden in alle eenvoud verricht door mgr. Lamiroy. 
De eenvoudige ontvangst van de priester, de kerkheren, de architecten en aannemer vond plaats in de villa St. Josef in aanwezigheid van de bisschop.
’s Avonds om 6 uur was er het eerste plechtig lof. 
De burgemeester van Roeselare, Jan Mhieu, was aanwezig op de plechtigheden. 

1942

Op 7 september kreeg pastoor Josef Corty de bevestiging op zijn ontslagbrief die hij ingediend had. 
Citaat uit die brief “Accefimus dimissionem muneris sui pastoris S. Familive in Duinbergen et sibi concedimus faculta tem habitandi in S. Undere. justa- Brugas, simul que furisdictionem in civitate et utroque decana su Brugenti.” 

1944

Bombardement van de parochie en de kerk. 
Vanaf oktober 1944, werd de parochie gedurig gebombardeerd. Op Allerheiligen kreeg de kerk twee voltreffers; een op het dak en een in de kleine sacristie. Het ergste was op Allerzielen middag.

1945

Op 4 mei diende zijne excellencie mgr. Lamiroy, bisschop van Brugge, voor de eerste maal in de nieuwe kerk het vormsel toe. 

1964

In 1964 werd E. H. Antoon Soens als eerste onder pastoor van Duinbergen benoemd. Hij bleef tot eind juli 1968 toen hij tot onderpastoor benoemd werd te Oost-rozebeke St. Amand. 

1968

In Augustus werd E.H. Léon Reyngout als tweede onder pastoor naar Duinbergen gestuurd. In 1979 heeft hij hier zijn zilveren jubileumfeest gevierd. 

1983

De zegening van de nieuwe klok.  Deze klok werd gegoten door de firma Paccard te Annecy (Frankrijk) en weegt 425 kg. 
De luidtoon is la. Op de klok staat het opschrift: “Mijn naam is ‘Maria-Lucien’. Met een dankbaar bronzen hart luid ik over duin en zee te 
Duinberge A.D. 1938. De schenkers: meter Maria; peter lucien Duponcheel”. 
Deze klok werd op 16 april 1983 door deken J. Fenaux plechtig en naar aloud gebruik in het doopregister van de parochie ingeschreven. 

3. DE PASTOORS

1921 – 1942  Joseph Corty.

De eerste pastoor, Joseph Corty, geboren te Brugge op 9 januari 1879. Na zijn humaniora en seminarie studies werd hij priester gewijd te Luik op 13 april 1903, de tweede Paasdag. Hij stierf te Woumen op 26 oktober 1950.

1942 – 1953  August M. S. Lagae.

De tweede pastoor, August M. S. Lagae. Hij werd geboren te Heule op 26 februari 1893. 
Hij werd priester gewijd op 2 juni 1917. Hij gaf zijn ontslag op 16 maart 1963 en verbleef daarna te Blankenberge, waar hij overleed op 31 oktober 1963.

1953 – 1978  Herman Emiel Cools.

De derde pastoor. In de vroege zomer (3 juni) van het jaar 1907, ziet Herman Cools voor het eerst het levenslicht in Oostende. Hij werd priester gewijd op 16 augustus 1931 te Brugge. Citaat uit de dodenbrief “Maar de priester die hij nu is, blijft een onstuimige aandacht voor schoonheid, ruimte, mens en wereld en leven. Maar een mens wordt een dagje ouder. De ziekte overvalt hem. Na een lange aftakeling, gelouterd door verdriet en lijden, is dit priesterhart nu stilgeworden op 2 juni 1978 te Knokke-Heist”. 

1978 – 1981  Valeer Robert Luca. 

De vierde pastoor :  Valeer Robert.Luca. Hij werd op 10 april 1922 te Koksijde geboren en priester gewijd op 15 juni 1946. 
Hij heeft helaas niet lang mogen leven. Hij stierf op 17 juni 1981.

1981 – 1985  Michel Andreas Sys. 

De vijfde pastoor, Michel Andreas Sys. Hij werd geboren 23 februari 1924 te Knokke. 
Hij werd priester gewijd op 4 april 1954. Hij stief te Brugge in het St.Lucas ziekenhuis op 18 juni 1985.

1985 – 1995   Leo Emile Reyngout.

De zesde pastoor: Leo Emile Reyngout geboren te Brugge op 30 december 1927.
Na zijn humaniora studies in St. Lodewijkscollege te Brugge en in het seminarie werd hij op 8 december 1954 te Dadizele tot priester gewijd. 
In 1979 vierde hij er zijn zilveren priesterjubileum. 

1995 – 2017 (oprichting pastorale eenheid Tiberias)  Willy Snauwaert.

De zevende pastoor: Willy Snauwaert, geboren te Knokke op 9 januari 1948.  Vanaf de oprichting van de pastorale eenheid Tiberias is pastoor Willy aangesteld als moderator.

Na zijn humaniora studies in het Sint Pietercollege in Blankenberge en in het Grootseminarie te Brugge tot priester gewijd op 29 juni 1974. 
Hij werd op 23 juli 1974 benoemd tot medepastoor in Klemskerke-Vosseslag en op 10 oktober 1995 tot pastoor van de parochie H. Familie te Duinbergen.

Scroll naar boven