Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Bidden en bezinnen

Eén van de meest mysterieuze en intrigerende aspecten van Jezus is de manier waarop Hij bad. Toen Zijn discipelen Hem vroegen om hen te leren bidden, leerde Hij hen het “Onze Vader”. Dit gebed leerde hen om God te eren, om Zijn perfecte wil voor hun levens na te streven, om Hem te vragen in hun behoeften te voorzien, om Zijn voorzieningen te verwachten en om zichzelf in dienstbaarheid op te offeren. Ook wij willen bidden zoals Hij het ons heeft voorgedaan. Hieronder volgt meer info betreffende onze lokale en gezamenlijke momenten van gebed, bezinning en meditatie. Iedereen is van harte welkom op deze momenten.
Hieronder volgt een opsomming van onze gebedsmomenten en verder nog een duiding van deze momenten.

Concreet

Zegening

Zegenen is een daad van geloof en van liefde. God was de eerste die de zegen gaf, al in het eerste boek van de Bijbel lees je hoe God de mens zegende. Ook mensen kunnen zegenen. Zo kunnen we elkaar zegenen. In de kerk laten we de zegen over aan de priester, die als gewijde persoon zegent in naam van God en vieren we ondertussen ook samen maaltijd met de Heer. Soms laten mensen ook hun huis of andere belangrijke dingen zegenen. Een zegen aanvragen kan bij pastoor Philippe of bij het secretariaat.

Fietszegening

Aan het begin van het fietsseizoen richten de wielerclubs van Knokke-Heist een verbroedering in om allen samen het fietsseizoen te starten met een korte rit en de zegening van de fietsen. Heel wat wielertoeristen sluiten zich aan bij deze zegening uit dankbaarheid en met de vraag om ook dit jaar weer opnieuw een goed wielerseizoen te mogen beleven. Ook kleinere verenigingen kunnen een fietszegening aanvragen bij pastoor Philippe of in het secretariaat.

Dierenzegening

Het eerste weekend van oktober zijn kleine huisdieren welkom in de Heilige Margaretakerk van Knokke tijdens de Franciscusviering op zaterdag om 18 uur. De zondag worden de dieren gezegend op het Verweeplein. Na de kleine huisdieren worden ook de paarden gezegend. Precieze datum en tijd vind je terug in de kalenders en bij tijds ook op de startpagina en in de blog.

Zeezegening

15 augustus is een dubbele feestdag voor onze kustgemeente. Niet alleen vieren we dan Maria ten Hemelopneming, maar zegenen ook de zee en allen die van de zee en het strand leven en zij die ontspanning en rust vinden bij zee en strand. De zegening gebeurd op de dijk, maar wordt vooraf gegaan door een plechtige viering in de Sint-Antoniuskerk te Heist, een kleine processie en een plechtigheid op de zeedijk. Meer info lees je bij tijds op de startpagina en in de blog.

Broodzegening

Hubertusbrood of mastellen is de naam voor het brood dat op Hubertusdag door priester Philippe gezegend word bij onze bakkers. Dit zegenen gebeurt in naam van Sint-Hubertus op 3 november, de dag dat hij heilig werd verklaard. Het eten van deze mastellen is een traditioneel religieus gebruik in sommige delen van Nederland en België. Het gebruik gaat terug sinds de middeleeuwen. Sint-Hubertus zou destijds een kluizenaar hebben genezen van hondsdolheid door hem brood te geven. Het gezegende Hubertusbrood zou, na nuttiging ervan, dan ook bescherming bieden tegen deze en andere ziektes. Vraag op 3 november gezegend brood bij uw bakker.

Een typisch Gentse bereiding is de zogenaamde ‘gestreken mastel’. Een verse mastel wordt doorgesneden, aan beide kanten met boter en bruine suiker bestreken en vervolgens – tussen twee stroken aluminiumfolie – met een strijkijzer gestreken. Het resultaat is een platte koek met gekaramelliseerde suiker vanbinnen. Een mastel kan evengoed in een croque-monsieurijzer ‘gestreken’ worden.

Verzoeningsviering of (Paas-)biecht

In de week voor Pasen is er een gemeenschappelijke biechtviering voor de hele pastorale eenheid. Iedereen is er welkom en er is mogelijkheid tot persoonlijke biecht voor zij die dit wensen. Raadpleeg eventueel de kalenders of neem ten gepaste tijde een kijkje  op de startpagina of de Tijdens de blogKan jij er om één of andere reden niet bij zijn en wil je toch je paasbiecht houden of wil je graag op een ander moment in het jaar te biecht gaan, spreek dan een priester aan na de viering.

Lees meer duiding over het sacrament van de  verzoening.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en de dood van Jezus met in de namiddag om 15 uur de kruisweg en ’s avonds de kruisverering. De nodige info staat bijtijds op de startpagina en op de blog.

Kruiswegbezinningen

Met de kruisweg herinnert elke statie ons aan een moment waarop Jezus even is blijven stil staan op die laatste tocht. Hij stond stil om mensen te troosten. Hij stond stil als Hij viel, als Hij op Golgotha aankwam. Zo is Jezus ook ons nabij als wij stilstaan in het leven. Dit ‘stilstaan’ kan een ziekte zijn of een verdriet, een uitdaging of een wanhoop. 
Maar Jezus ging langzaam verder naar het Kruis en naar de Verrijzenis én Hij neemt ons mee in die hoop. Gedurende de veertigdagentijd gaan we iedere vrijdag samen op weg, van kerk tot kerk, van kruis naar dood en verrijzenis. Iedere week staan we stil bij enkele staties en willen we samen met Hem meegaan van dood naar leven. 
Op Goede Vrijdag kan je in verschillende kerken terecht voor een volledige kruiswegbezinning.
Voor data en uur kan je de kalenders raadplegen of bij tijds de info terugvinden op de startpagina en de blog.

Kruisverering

Zie op de pagina Vieringen

Wakes

Op regelmatige tijden komen we met zijn allen bij elkaar om samen te bidden en te bezinnen in stilte en luidop met symbolen of een lied. In telkens een andere kerk over de oude grenzen heen zoeken we elkaar en de Heer op om er samen in gebed te treden. 

Adventswake

Rond eind november of begin december begint de advent, de periode waarin we ons voorbereiden op Kerstmis, de geboorte van Jezus. December is ook een drukke maand met de feestdagen in het vooruitzicht. In deze drukke periode willen wij als kerk een rustpunt zijn voor ieder die dat wenst.
Met de pastorale eenheid willen we in de donkere dagen van december samen met alle gemeenschappen uitkijken naar de geboorte van Hij die het licht brengt in deze wereld. We houden samen een adventswake. Dit is een kans om even tot rust te komen en te ontdekken wat onze echte verlangens zijn in aanloop naar Kerstmis. Tijdens deze wake maken we afwisselend gebruik van stiltemomenten om te bidden, we maken gebruik van meditatieve teksten en samen zingen we liederen.  Voor datum, plaats en uur kan je de kalenders raadplegen of bij tijds de info terugvinden op de startpagina en de blog.

Vredeswake

Pax Christie en Broederlijk Delen organiseren ieder jaar een Vredesweek waarbij ze een speciale groep in de kijker willen plaatsen. Wij met de pastorale eenheid willen dit initiatief samen met de Dominicaanse gemeenschap steunen en organiseren een zin- en sfeervolle Vredeswake waarbij iedereen wordt uitgenodigd. Na de wake kan er nog gezellig nagepraat worden bij een drankje. Voor datum, plaats en uur kan je de kalenders raadplegen of bij tijds de info terugvinden op de startpagina en de blog.

Oecumenische wake

Ieder jaar is er op het einde van januari de oecumenische gebedsweek voor alle Christenen. Ook onze pastorale eenheid houdt dan jaarlijks een gebedsdienst samen met de andere Christenen in onze gemeente. De organisatie is telkens in handen van een andere Christelijke gemeenschap. We bidden samen met de bron van Gods liefde voor ogen. Het is deugddoend om als christenen eenheid te ervaren te midden onze verscheidenheid. Wij weten: “Het gaat om de bron van Gods liefde, en dat die grote stroom zich heeft vertakt is menselijk en mensen werk, het water in de zijrivieren is dezelfde en alle rivieren stromen uiteindelijk uit in de zee, een zee van liefde, Gods liefde, bron en eindbestemming, alfa en omega, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waar geen tempel, geen religie meer zal zijn omdat God te midden zijn mensen zal wonen. (Openbaring 21,22)” (mooie woorden uit de duiding van priester Pradip Smagge 2015). Voor datum, plaats en uur kan je de kalenders raadplegen of bij tijds de info terugvinden op de startpagina en de blog.

Vormselwake

Op het eerste Pinksterfeest werden angstige, ontmoedigde en teleurgestelde gelovigen door tongen van vuur aangeraakt. Ze hadden er geen idee van hoe de Geest in hen werkte, maar ze ervoeren zijn kracht des te meer. In slechts enkele decennia werd het evangelie verspreid naar de uithoeken van het toenmalige Romeinse Rijk. Tijdens de vormselwake bidden we dat de vormelingen zich mogen laten aanvuren door de Heilige Geest. De vormselwakes zijn terug te vinden in onze kalenders en worden bij tijds meegedeeld op de startpagina en de blog.

Aanbidding

Jezus blijft onder ons aanwezig in het heilig Sacrament. Wij kunnen ons bijzonder tot Hem wenden in het gebed voor het uitgestelde Allerheiligste. De vaste tijden van aanbidding zijn:

Kerk Heilige Familie Duinbergen

 • Elke 1e vrijdag van de maand van 18.00 uur tot 18.45 uur in de kapel Christus-Koning

Heilige Hartkerk Knokke

 • Elke 1e vrijdag van de maand van 17.00 uur tot 17.45 uur voor de mis van 18 uur

Sint-Antoniuskerk Heist

 • Elke 3e dinsdag van de maand na het gebedsuur met Pater Pio in de sacramentenkapel

Sint-Vincentiuskerk Ramskapelle

 • Iedere vrijdagmorgen om 8.30 uur na de ochtendmis van 8 uur

Gebedsgroep Pater Pio

Wereldwijd 
Wereldwijd komen er maandelijks door de Kerk erkende gebedsgroepen van de Heilige Pater Pio samen. Om erkend te worden moet de gebedsgroep plaatsvinden onder leiding van een priester die is aangesteld door de bisschop. In onze gebedsgroep is dat Arnold Van de Sompele. De gebedsgroep moet minstens eenmaal per maand samenkomen om te bidden voor de grote intenties van de Kerk en de wereld, voor de zieken, voor de priesters en de parochies, om roepingen voor het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven en voor de eigen noden. Indien mogelijk wordt er eucharistie gevierd, voorafgegaan of gevolgd door andere gebeden (getijdengebed en rozenkrans).

Heilige Pater Pio (1887-1968)
Pater Pio is één van de bijzonderste personen in de Katholieke Kerk van de twintigste eeuw. Na zijn intreden bij de kapucijnen onderging hij enkele jaren van innerlijke zuivering. Hij had visioenen en extasen. Op 20 september 1918 ontving hij in San Giovanni Rotondo de wondertekenen van de Heer, de stigmata. Verdachtmakingen hadden tot gevolg dat hij jarenlang geen apostolaat mocht verrichten. Pas in de jaren veertig kon hij zijn plannen waarmaken: het oprichten van een enorm ziekenhuis en het stichten van gebedsgroepen. Ontelbaren kwamen bij hem biechten en eucharistie met hem vieren. Reeds tijdens zijn leven sprak men van vele wonderen op zijn voorspraak. Op 2 mei 1999 werd hij zalig verklaard en op 16 juni 2002 volgde zijn heiligverklaring.

Iedere derde dinsdag van de maand komen we om 18 uur samen in de weekkapel van de Sint-Antoniuskerk te Heist. Ingeval van verplaatsing kan je de nieuwe data terug vinden in onze kalenders.

Bidden met de rozenkrans

Meimaand, Mariamaand en Oktobermaand, rozenkransmaand. In de Sint-Antoniuskerk te Heist houden we deze oude traditie in eer en bidden en mediteren we in mei en oktober op vrijdagavond om 18 uur met de rozenkrans of paternoster. Iedereen is welkom om mee te bidden. Lees meer over het Rozenkransgebed.

Getijdengebed

Het getijdengebed, is het dagelijkse gebed door de katholieke kerk voorgeschreven voor monniken, monialen en priesters. Er zijn talloze termen in gebruik om het getijdengebed te benoemen. Zo spreekt men ook van getijden, koorgebed, heilig officie, uren, breviergebed en meer. Ook leken kunnen dagelijks de brevier lezen of je kan de teksten online consulteren op de Nederlandse site Tiltenberg. Het getijdengebed bestaat hoofdzakelijk uit 150 Psalmen toegeschreven aan Koning David met daarnaast hymnen, kantieken en lezingen. Vanuit de traditie ritmeren zeven gebedsdiensten de dag. Elke dienst heeft een eigen invulling.

Wil je samen met anderen het getijdengebed bidden, dan ben je voor de Lauden (of het ochtendgebed) iedere weekdag om 8.05 uur welkom in de weekkapel van de Sint-Antoniuskerk. Na dit gebedsmoment vieren we samen eucharistie.

Het volledige getijdengebed bestaat uit zeven (of ingekort tot vijf) gebedsmomenten gedurende de dag.

 1. Nachtwake of vigilieMidden in de nacht (of rond 4 uur)
  Net zoals Jezus het deed, brengen we een deel van de nacht door in gebed tot God, de Vader. Waken is wakker blijven als iedereen slaapt. Waken is in gebed ten beste spreken voor een wereld die slaapt.
 2. Lauden of morgengebed: bij het begin van de dag (rond 6 uur).
  Samen met de vespers zijn dit de twee voornaamste pijlers van het getijdengebed, die de monastieke dag schragen. 
  Bij het bidden van de lauden, een lofzang tot God, wijden we onze wereld en alles wat de komende dag zal brengen aan God toe.
 3. De drie kleine urensoms ook vervangen door één middaggebed.
  Drie korte gebedsdiensten die een scharnierpunt vormen tussen verschillende onderdelen van de dag: de drie zogenoemde kleine uren. Tussen het werken door zijn het momentjes van even aanknopen bij God.
  1. terts: (rond 9 uur)
  2. sekt: (rond 12 uur)
  3. noon: (rond 15 uur)
 4. Vespers: grote avondgebed (Samen met de lauden de twee belangrijkste gebedsmomenten van de dag)
  De Vespers vormen het grote avondgebed waarin heel de voorbije dag voor God gebracht wordt. Dit gebeurt in dank- en smeekgebed.
 5. Completen
  Met de completen of dagsluiting vertrouwen we ons vlak voor het slapen gaan toe aan God en aan Maria. We bidden voor heel de wereld om zegen en bescherming voor de nacht. Aan het einde van de completen wordt het Salve Regina gezongen.

Adem-Tocht

Iedere vierde dinsdag van de maand komt de groep Adem-Tocht bijeen om te bezinnen bij een afwisselend religieus of profaan thema. Via een tijdschrift wordt een thema aangereikt dat we samen bespreken en waarrond we ons bezinnen en bidden. We sluiten af met een gezellig samenzijn met koffie en koek. Via de site van Adem-Tocht Vlaanderen kan je de aangereikte thema’s terugvinden. Een keer aansluiten om te proeven of het iets voor jou is kan altijd. Afspraak in de pastorie te Heist op de vierde dinsdag van de maand om 14.30 uur.  

Mo(nu)ment voor vrede

Mo(nu)ment voor Vrede en verdraagzaamheid is een eigentijdse invulling van wapenstilstand op 11 november. Het programma start om 10 uur afwisselend in de Sint-Antoniuskerk in Heist en de Margaretakerk te Knokke met een oecumenische viering en een ingetogen vredeswake. Jongeren brengen er eigentijdse vredespoëzie afgewisseld met live peace-songs. De slachtoffers WOI en II worden herdacht, bloemenhulde, For Freedom Pipes en Drums, harmonie Sint-Cecilia maar vooral jeugd. Scholen, jeugdbewegingen en de Gezinsbond. We geven daarmee de boodschap door ‘nooit meer oorlog’. Voor plaats en uur kan je de kalenders raadplegen.

Scroll naar boven