Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Kruiswegbezinning 1 van 6

Vrijdag 19 februari 2021

I. Jezus wordt ter dood veroordeeld
II. Jezus neemt het kruis op zijn schouders
III. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

1. Intro

2. Kruisteken + verwelkoming
Welkom om van thuis uit samen met ons mee op weg te gaan naar Pasen met deze eerste vastenbezinning uit een reeks van zes. De vasten is een uitgelezen tijd om halt te houden en het dwingend ritme van leven of geleefd worden te doorbreken, om vraagtekens te plaatsen bij wat normale gang van zaken heet.

Een uitgelezen tijd om weer op zoek te gaan naar zin en betekenis van ons bezig zijn. Om weer grond onder de voeten te krijgen, vaste, dragende grond om op te staan en door te gaan, geworteld in het oude visioen dat zo diep in mensen zit: een goede schepping, een vredevolle wereld, de liefdevolle mens.

Uitgelezen tijd ook, om wat meer zicht te krijgen op de weg die wij te gaan hebben en stap voor stap, met velen samen, die weg ook gaan.

Een uitgelezen tijd om echt te leven, van binnen uit, misschien ook wel om te her-leven naar Pasen toe. En ook daarna.

Laten wij dan deze viering in deze verbondenheid openen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

3. Lied  Sta op, bevrijd mij toch

4. Eerste statie + kaars ontsteken

Jezus wordt ter dood veroordeeld

Ofschoon Pilatus geen schuld in Jezus vond, liet hij Hem geselen en leverde hij Hem over om Hem ter dood te laten brengen.
Hier wordt een mens tot in zijn diepste waardigheid ontkend.
Hier wordt een mens een voorwerp van willekeur.
Hier wordt een mens tot speelbal van meedogenloze machten en berekening.

Bezinning
Wat Jezus overkwam, overkomt nog steeds ontelbare mensen.
Ook in onze dagen schrijdt het onrecht dat mensen wordt aangedaan, ten hemel. Er zijn krachten aan het werk die er op uit zijn om mensen te beroven van hun waardigheid en van hun rechten.
Wij denken aan allen die zonder schuld veroordeeld worden en het leven aan zich voorbij zien gaan. Wij bidden voor allen die vervolgd worden, gevangengezet of gedood, omdat zij vrijuit wilden spreken.

Gebed
Hoe Gij daar staat, Heer Jezus,
Gij lijkt een toeschouwer van uw eigen vonnis,
geen verdediging, geen geweld,
geen vertogen woord komt uit uw mond.
Gij hebt geen woorden nodig om te tonen
dat de grootste liefde erin bestaat
zijn leven te geven voor een ander.
Uw zwijgen maakt alleen maar duidelijker
dat Gij daar niet staat voor uzelf.
Gij staat daar  voor elk van ons.

Stilte
Muziek

5. Tweede statie + kaars ontsteken

Jezus neemt het kruis op zijn schouders

Jezus droeg zelf zijn kruis.
Hij was gekomen met open handen en als kwetsbaar Mens.
Hij neemt nu het lijden op zich.
Tot het einde toe zal Hij dit kruis dragen om het over te dragen in de handen van zijn en onze Vader in de hemel.

Bezinning
Elk ogenblik van je leven is een kruis.
Je kunt dit kruis aannemen of het verwerpen.
Je kan ervoor vluchten of het aanvaarden.
Je kracht ligt niet in de vlucht.
Elk ogenblik sta je voor de keuze of je Me navolgt of niet.
Altijd zijn er mensen die het kruis op hun schouders nemen,
die lijden aan het onrecht dat hun en anderen wordt aangedaan.
Over heel de wereld dragen mensen hun kruis:
een kruis van allen die een lange weg van ziekte en van pijn gaan
en niet weten waar die weg naartoe leidt.
Een kruis van allen die een zware last te dragen hebben in het
leven en weinig houvast vinden
en tenslotte een kruis van allen die bij
tegenslagen geconfronteerd
worden met leedvermaak.

Gebed
God, Vader van alle leven,
U die ons oproept om de aarde bewoonbaar te maken
voor iedereen, maak ons tot geëngageerde
christenen die hun opdracht niet ontvluchten en die
de noden van de mensen behartigen.
Amen.

Stilte
Muziek

6. Derde statie + kaars

Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

Het kruis is te zwaar. Jezus bezwijkt onder het gewicht, zijn draagkracht is niet groot genoeg.
Het onrecht is te groot om te torsen. Hij moet verder. Hoe?
Hij raakt in zichzelf gekeerd, denkt alleen aan de pijn.
Wanhopig kijkt Hij om zich heen, wie helpt mij?

Bezinning
Allen die zich inzetten om het leed van mensen te dragen en te verlichten, ervaren soms zwakte en machteloosheid. Zij strekken hun handen uit naar God, maar niet altijd krijgen zij antwoord. Waarom ben je zo ver, mijn God?
Vaak moet je geloven zonder te ervaren.

Stilte
Muziek

7. Voorbede
Laten wij, gekeerd naar God die gerechtigheid wil, bidden:
Voor allen die zonder schuld veroordeeld worden en het leven aan
zich voorbij zien gaan, dat zij vertrouwen mogen vinden in mensen
om hen heen en die hen recht doen. Laten wij zingend bidden…

Voor allen die vervolgd worden, gevangengezet of gedood omdat zij vrijuit wilden spreken en handelen. Laten wij zingend bidden…

Voor allen die op een of andere manier zich inzetten om het kruis van anderen te helpen dragen, dat zij nooit ontmoedig raken om altijd voor de liefde te blijven kiezen. Laten wij zingend bidden…

8. Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven  aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

9. Slotgebed
Als we elkaar vrijheid geven en veiligheid bieden
kan de mens groeien naar zijn eigen beeld.
God, Gij zorgt voor mensen als een vader, als een moeder.
Help ons elkaar niet te belemmeren, niet te beleren.
Mogen wij elkaar ruimte geven, vandaag en alle dagen. Amen

10. Lied  ‘Waar is de plaats die vrede lacht’  (Zj. 324)

11. Zending en zegen

12. Muziek

Scroll naar boven