Tiberias

Aswoensdag Anders dan anders

Begin van de Veertigdagentijd

Aswoensdagviering in beeld

Tekst van de opname

1. INTREDELIED: Gij die voor alle mensen – begeleiding orgel

2. KRUISTEKEN

3. VERWELKOMING
Priester:
Keuzes maken, het is eigen aan het leven.
Deze veertigdagentijd biedt de kans te ontdekken wat echt leven geeft en gelukkig maakt, Jezus achterna.
Gods Woord wil ons hierin vandaag helpen.

4. SCHULDBEDE
Als teken van onze nietigheid en onze kleinheid worden nu de oude palmtakken verbrand. Intussen zingen we om Gods barmhartigheid.

LIED: Herschep ons hart heradem ons verstand:
VL 693 Begeleiding – orgel of piano –

5. OPENINGSGEBED
Priester:
Laat ons bidden.
Heer, laat allen die zich voor Christus inzetten, nu de heilige vastentijd binnengaan.
Sterk ons om te weerstaan aan de macht van het kwaad.
Geef dat wij ons iets kunnen ontzeggen en kracht vinden in vasten en onthouding.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.

6. TUSSENZANG
Orgelstuk – Psalm 130 “Uit angst en nood stijgt mijn gebed”

7. Evangelie – Matteüs 6, 1-6  16-18
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Denkt er om: beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen, om de aandacht te trekken; anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen. Als gij een aalmoes geeft laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet opdat uw aalmoes in het verborgene blijve; en uw Vader in die in het verborgene ziet zal het u vergelden. Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen! Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen; zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.’

8. HOMILIE

– STUKJE PIANO: Errance van André Weignein –

9. ZEGENING EN OPLEGGING VAN DE AS
Priester:
Broeders en zusters, 
laat ons bidden tot God, onze Vader, dat deze as, die wij tot teken van boete en bekering op ons hoofd uitstrooien, gezegend wordt door de overvloed van zijn genade.

(moment van stilte)

God, Gij zijt barhartig als wij eigen onmacht erkennen en als wij zoeken goed te maken wat verkeerd was, zint Gij reeds op verzoening. Verhoor ons in uw goedheid; zegen hen die door stof en as worden aangeraakt  † en begeleid hen met uw genade. Breng hen in deze veertigdagentijd tot inkeer dat zij met een zuiver hart het paasmysterie kunnen vieren van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer.

De priester besprenkelt de as nu met wijwater. Vervolgens strooit hij as op het hoofd van de aanwezigen.

Bekeer u en open uw hart voor het evangelie

10. VOORBEDEN:
Priester:
Als wij ons van ganser harte tot God keren, zal Hij ons genadig zijn.
Laten wij dan bidden:

Lector:
Voor allen die in deze veertigdagentijd hun gelovig engagement willen verdiepen.
Laten wij bidden.

ACCLAMATIE: Roep onze namen t.: Huub Oosterhuis – m.: Tom Löwenthal

Allen:
Roep onze namen dat wij U horen
dat wij weer ademen dat wij U leven.

Lector:
Voor de Kerken in het zuiden voor de christenen die de actie van Broederlijk Delen ondersteunen. Voor heb die het opnemen voor de boeren in Congo en Bolivia. Laten wij bidden.

Allen:
Roep onze namen dat wij U horen
dat wij weer ademen dat wij 
U leven.

Lector:
Voor ons die de vastentijd inzetten en ons willen oefenen in het luisteren naar het Woord van de Heer.
Laten wij bidden.

Allen:
Roep onze namen dat wij U horen
dat wij weer ademen dat wij 
U leven.

Priester:
God, Gij alleen kent ons hart. Wij erkennen onze zwakheid, onze nood aan vergeving en verzoening. Wil ons genadig zijn en ons gebed verhoren in Christus Jezus, uw Zoon en onze Heer.

11. ONZE VADER

12. SLOTGEBED
Priester:
Ik vraag u niet dat Gij mij zo verandert 
dat ik verstandiger, rijker of zelfs gezonder word, maar al te zeer moet ik U danken dat ik Uw kind mag zijn.
Ik vraag u enkel Vader dat Gij mij steeds meer door uw liefde Geest naar het beeld van Uw Zoon boetseer, dat ik mij als Uw veel geliefde Zoon gedraag en allen zo aanzie, verdraag, tot uw heerlijk rijk van eenheid bijdraag.
Amen

13. SLOTLIED: ZJ 309 – Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft.

Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft:
“Wat durft dat volk Mij nog te vragen?
Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft,
Wat durft dat volk Mij nog te vragen?
Die in zak en as gezeten,
twistend mijn gebod vergeten?
Denkt Gij dat ik om dat vasten geef?
Mijn volk wat durft gij Mij te vragen!”

Zo spreekt de Heer die alles weet en ziet:
Ik durf uw vasten niet vertrouwen.
Als gij de zwervers niet uw woning biedt,
durf Ik uw vasten niet vertrouwen.
Schenk uw brood aan de geboeiden,
schenk uw troost aan de vermoeiden.
Anders hoor ik naar uw smeken niet,
en durf uw vasten niet vertrouwen.

En Jezus sprak: “Bemint uw vijand ook.”
Heer God, wij staan voor U verlegen.
“Vergeeft het kwaad, zo doet mijn vader ook.”
Heer God, wij staan voor U verlegen.
“Want gij zijt zelf ook geschonden
door een menigte van zonden,
en mijn Vader, Hij vergeeft u ook.”
Heer God, wij staan voor U verlegen.

En Jezus zegt: “Mensen, verdraagt elkaar.”
En Jezus’ woord zal ons bevrijden.
“Vergeet uzelf en dient elkander maar.”
En Jezus’ woord zal ons bevrijden.
“Aan elkander prijsgegeven
vindt gij honderdvoudig leven.”
Jezus zegt: “Mensen, bemint elkaar.”
En Jezus’ woord zal ons bevrijden.

14. ZENDING EN ZEGEN
Priester:
De tocht naar Pasen gaan we niet alleen: 
het is in verbondenheid met de hele kerkgemeenschap dat wij de weg gaan van bekering en verzoening, van vasten en vernieuwing. Laten wij elkaar daarbij helpen en aanmoedigen.

Zegene u…

Kleurplaat

Scroll naar top