Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Feest van de Drie-éénheid

Vader, Zoon en Geest, drie dimensies van één God

Boodschap van pastoor Willy

Tekst van de opname

* Om te beginnen – muzikale inleiding – piano

* Een woord bij de Drievuldigheidszondag door pr. Willy

Drie-eenheid heeft altijd iets mysterieus in zich. Het kan een negatieve bijklank hebben maar het kan ook uiterst positief en levenskrachtig zijn. Als men van een team zegt dat zij als de ‘Drievuldigheid’ zijn, dan betekent dit dat ze een verbindende en opbouwende samenwerking tot stand brengen.
‘De heilige Drievuldigheid’ , ook al is het de grote synthese van ons geloof toch blijft het een mysterie. Zelfs Schillebeeckx, de grote theoloog waagde het niet om daarover een boek te schrijven. Maar hoe kan ik dan als gewone gelovige met dit mysterie omgaan, gezien het zo belangrijk is voor ons geloof?

Uit ontelbare afbeeldingen over de H. Drievuldigheid heb ik er één weerhouden die mij aanspreekt. Het is een brandraam met drie symbolen van Drievuldigheid. Je ziet een hand, een vis en een duif.
Symbolen voor de Vader, de Zoon en de H. Geest. Zo heeft men eeuwenlang op een niet-rationele manier de ene God in zijn veel zinnigheid ervaren en zich eraan toevertrouwd.
God als een hand die zegent, een hand die vasthoudt en draagt. Daarom noemen wij Hem Schepper, Vader, Bron van leven.
De vis, afgeleid van het Griekse ‘ichtus’, is Christus in wie God ons nabij komt. In Jezus leerden we God kennen. De symboliek van de vis verwijst naar het water en de aarde, want doorheen deze tekens werd Hij ons nabij.
De duif is de neerdalende Geest die ons aanraakt in het diepste van onszelf. Hier ervaren we God als diepte, verbonden met onze eigenste groeikrachten en onze poging om heel te worden.
We ontmoeten de ene, enige God op een concrete manier als hoogte, verte en diepte. God verbonden met de vragen, de gevoelens en verlangens van ons leven.

Als we God zo denken, dan krijgt de vraag ‘Waar is God nu?’ een geheel andere invulling! Is God in de hemel of op aarde of in de Kerk? De drie-ene God is daar waar er een gemeenschap van liefde ontstaat. Overal waar deze gemeenschap in ruzie en haat verbrokkelt, daar is God afwezig.
God is bijgevolg aanwezig in de hemel, aan de andere zijde van de dood. Want wij geloven dat God samen met de heiligen en onze dierbare overledenen een gemeenschap van liefde vormt. Wijzelf hopen eens tot die hemelse gemeenschap te zullen behoren.
In die zin is God in de hemel. Maar God is ook op deze aarde, want op aarde zijn er ook veel liefdevolle gemeenschappen. Deze liefdevolle gemeenschappen zijn niet perfect, ze zijn aards, niet hemels. Maar dat de liefde de dragende grond ervan is, dat is onbetwistbaar. De liefdevolle gemeenschap tussen man en vrouw, die zijn vervulling vindt in de vruchtbaarheid binnen het gezin of in de ruimere gemeenschap. Daar is de drie-ene God aanwezig.
Een parochie, een buurt, een school, een jeugdbeweging of een voetbalploeg waar eendrachtig samengewerkt wordt, waar mensen elkaar liefdevol tegemoet treden, ook daar is de drie-ene God aanwezig. Ook in de Kerk is God aanwezig, de Kerk in al zijn menselijkheid is allesbehalve een perfecte gemeenschap. Maar dat de dragende grond van de Kerk de Liefde-met-Drie is, ook dat is onbetwistbaar.
In het bijzonder waar die Kerk zich ontfermt over mensen in nood, begint er een liefdesgemeenschap die opgenomen is in de overweldigende liefdesgemeenschap met Drie, van Vader, Zoon en Heilige Geest.
Het eerste wat wij als kind geleerd hebben thuis en op school, is ons kruisteken maken! Het ging hier dan wel om veel meer dan gewoon maar een kruisteken maken. Het ging om de fundamentele levenshouding die er achter zit. Uw leven in Gods handen leggen: ‘in Zijn Naam.’ In die naam zijn wij ook gedoopt! ‘In de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest’. Het zijn schamele woorden uit onze menselijke leefwereld geplukt om het onzegbare uit te drukken, dat God een wervelwind van liefde is, heel en al relatie. Dat is voelbaar in zijn schepping, dat is voelbaar in de persoon van Jezus en in zijn boodschap, dat is voelbaar in de Geest die zijn mensen bezielt. Heel bewust het kruisteken maken is zich afstemmen op die liefde die eens onze voltooiing zal zijn.

Moge die drie-ene God u allen zegenen, Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest.

* Muzikaal intermezzo – piano

* Voorbede met gezongen acclamatie

Bidden wij tot God: Vader, Zoon en Heilige Geest

-Bidden we voor alle mensen die geloven dat God aanwezig is in deze wereld. Dat ze Hem durven zoeken in de mensen met wie ze leven en Hem daar ook vinden. Laten wij bidden…

Vader van alle mensen, verhoor uw volk.

 

-Bidden we voor hen die leiding geven in de Kerk. Dat zij niemand uitsluiten, maar de Geest durven vermoeden in kleine en onaanzienlijke mensen en dat zij naar hen willen luisteren. Laten wij bidden…

Vader van alle mensen, verhoor uw volk.

-Bidden we voor de zovele mensen die buiten elke kring van liefde staan, voor hen wiens leven een constant gevecht is tegen mislukking, eenzaamheid en verdriet. Bidden we ook voor alle mensen die ons persoonlijk nauw aan het hart liggen. Laten wij bidden…

Vader van alle mensen, verhoor uw volk.

* Slotgebed:

Gij, die hemel en aarde behoedt: wij danken U
dat Gij ons bezocht hebt in Hem die zichzelf weggaf voor ons geluk, Jezus uw Zoon;
laat zijn geest ons in leven houden om in liefde uw aarde te bewonen; 
blijf met uw mildheid om ons heen als een onpeilbaar geheim
en bron van geluk, vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.

*Een lied om te eindigen – U groeten wij Maria
t. & m.: Abdij Achel – Berkel Enschot

U groeten wij Maria, Koningin en Moeder vol goedheid.
Bij U vinden wij het leven, de vreugde en heel onze hoop.
Wij roepen U aan op onze pelgrimstocht:
wees de lijdende mensheid nabij;
gedenk ons, zie barmhartig op ons neer
en leid ons door dit leven naar Christus Uw Zoon.
Moeder vol goedheid en liefde, heilige Maagd Maria.

Zending en zegen

Moge uw gezicht stralen van vreugde,
want God is onze Vader.
Hij is liefde.

Moge uw handen vrede brengen,
want Gods Zoon is onze broeder.
Hij is vergeving en genezing.

Moge uw voeten u leiden
op de weg van het leven,
want de Geest van God stuwt ons.
Hij is onze gids en reisgenoot.

Moge de Drie-ene God ons zegenen:
+ Vader, Zoon en Geest. Amen

Kleurplaat

Woorden voor God gedeeld met elkaar

Heer, ik zit hier in een afgebrande kerk die zo waar hersteld is. 
De gehavende altaren en afgebrokkelde stenen beelden tonen me je zorg voor de gehavende en afgebrokkelde mens die ikzelf ben!
Help me om te verstaan wat ik niet begrijp.
Aanvaard mijn traan.

Woorden voor elkaar gedeeld met elkaar

Een vreemde kan een vriend zijn die je nog niet kent  (Joeri)

*****

Ik geloof in jou

*****

Wees er voor iedereen

Augustinus en het mysterie van de Drie-vuldigheid

Eens wandelde bisschop Augustinus langs het strand.
Hij dacht na over het mysterie van de Heilige Drievuldigheid.
In de verte zag hij een kind spelen.
Het kind was bezig
met een schelp het water uit de zee over te scheppen
in een putje dat het in het zand gegraven had.

De bisschop ging naar het kind toe en vroeg:
‘Wat ben je aan het doen?’
Het kind zei:
‘Ik schep het water van de zee over in dit putje.’

Augustinus vroeg:
‘Lukt dat wel?’
Toen zei het kind:
‘Gemakkelijker dan het jou lukt
om het mysterie van de Heilige Drievuldigheid te verstaan.’
 

Scroll naar boven