Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Kruiswegmeditaties deel 2 van 6

Vrijdag 19 februari 2021

                        IV. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder
                V. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen
                      VI. Veronica droogt het gelaat van Jezus af

1. Intro
2. Kruisteken + verwelkoming
3. Lied  Sta op, bevrijd mij toch

4. Vierde statie + kaars ontsteken
     Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder

‘Simon zei tot Maria, de moeder van Jezus: ‘Zie, dit kind is bestemd tot vallen of opstanding van velen in Israël, een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en dat uw eigen ziel door een zwaard zal worden doorboord. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart…’

Bezinning
Ken ik de stilte die in de beproeving alle woorden overtreft? Is mijn liefde groot genoeg om alle kwetsbaarheid erbij te nemen? Niemand kan zonder zijn moeder, ook Jezus niet. Zij staat langs de weg die Jezus gaat, machteloos en biddend. Zij helpt hem de kracht te vinden het kruis te dragen. Een oogopslag is een wereld van begrip. Samen gaan ze verder.
Overal in de wereld verkeren jonge mensen in nood. Overal sterven mannen en vrouwen in de bloei van hun leven. Ook daar mogen wij altijd rekenen op de troostende aanwezigheid van Maria. In haar moederlijke liefde vinden wij troost en moed.

Gebed
Wees gegroet Maria, Moeder van de Heer.
Leer mij luisteren als God tot mij spreekt en leer mij geloven
dat Hij ook voor mij een goede boodschap heeft.
Wees gegroet Maria, Moeder van de Heer.
Help mij doen dat wondere dat God mij vraagt en vertrouwen dat zijn liefde alles ten goede keert.
Wees gegroet Maria. Laat mij niet alleen als pijn en kwaad
mijn hart en leven breken, en vertel mij dan van Jezus, uw zoon en onze Heer.

Stilte
Muziek: Einaudi

5. Vijfde statie + kaars
     Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten het hem achter Jezus aan dragen.

Bezinning
De Romeinse soldaten deden dit omdat ze bang waren dat de veroordeelde man door uitputting niet in staat zou zijn het kruis tot Golgotha te dragen. Dan zouden zij niet in staat zijn het vonnis tot kruisiging uit te voeren. Zij zochten iemand om het kruis te helpen dragen. Hun oog viel op Simon. Zij dwongen hem het gewicht op zijn schouders te nemen. We kunnen ons voorstellen dat Simon dit niet wilde doen en bezwaar maakte. Het kruis dragen tezamen met een veroordeelde kon beschouwd worden als een weerzinwekkende daad voor de waardigheid van een vrij man. Alhoewel onwillig, nam Simon het kruis op om Jezus te helpen. Tot hoever reikt mijn dienstbaarheid? Zal ik het wagen mij het lot aan te trekken van iemand die door anderen de rug wordt toegekeerd? Leen ik mijn stem, mijn tijd voor zoveel onrecht in de wereld of heb ik handenvol excuses?

Gebed
Heer, maak ons steeds meer tot uw volgelingen.
Laat uw gezindheid groeien in ons hart.
Geef dat wij dienaars worden van elkaar,
en er niet voor terugschrikken ons leven te geven
voor alle mensen die Gij uw vrienden noemt.
Amen.

Stilte

Muziek – Lied: Wij zoeken hier uw aangezicht (Zj. 329)

6. Zesde statie + kaars
      Veronica droogt het gelaat van Jezus af

Zij hebben Mij alles ontnomen. En iedereen heeft mij in de steek gelaten. Ik was alleen, bezat niets meer, was op weg om gekruisigd te worden. Toen drong Veronica zich uit de menigte naar mij toe en reikte mij een doek aan. Weet je wat er toen in mij omging? Ik werd door dit gebaar diep ontroerd en was vol dankbaarheid, maar ik bezat niets meer. Ik had niets anders dan mijn lijden en pijn, niets anders dan de afdruk van mijn bloedend aangezicht.

Bezinning
Vrouwen leggen vaak een ongelooflijke moed aan de dag. In heel zijn openbaar leven kon Jezus rekenen op de hulp van vrouwen. Ook in zijn ontluistering weken zij niet van zijn zijde, zij overwinnen hun angst. Veronica is daar een voorbeeld van, zij reinigt zijn geschonden gelaat.

Stilte

7. Voorbede
Laten wij, gekeerd naar God die gerechtigheid wil, bidden:

Voor allen die belangeloos en spontaan overal waar nodig is ten dienste staan. Voor allen die vrijwillig, zonder erkenning noch beloning, engagementen op zich nemen en voor allen die onbevangen eerbied en steun betogen aan iemand waar geen ander naar omziet; dat hun grootmoedigheid aanstekelijk mag werken en dat zij God zelf zichtbaar maken in deze wereld. Laten wij zingend bidden…

het lijden heel moedig blijven verdergaan, voor allen die zich machteloos voelen tegenover de pijn van anderen en toch trachten medestander te zijn, dat er altijd ogenblikken zijn waarop zij genade ondervinden en de heelkracht van de liefde. Laten wij zingend bidden…

Voor allen die ergens ten geval gekomen zijn, maar uitkijken naar een tweede kans om het leven terug op te nemen. Voor allen die wankelen onder verwachtingen of tegenslagen en hun geloof verliezen in de mensheid; voor allen die van hun rechten beroofd, die onderdrukking kennen en geen toekomst meer hebben, dat iemand hen met mildheid tegemoet gaat en een hand reikt opdat zij hun waardigheid terug vinden. Laten wij zingend bidden…

8.   Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt, …

9. Slotgebed
God, Uw droom van gerechtigheid voor alle mensen komt dichtbij. Dat hij voedsel mag vinden in ons hart en in ons leven doorheen deze dagen. Laat uw woord een antwoord krijgen en een oproep blijven dat wij steeds voor mensen in nood,  bereikbaar blijven zoals Gij. Amen.

10. Lied   “Waar is de plaats die vrede lacht”  (Zj. 324)

11. Zending en zegen

God, Soms valt een mens zoals een herfstblad dat gevallen is en wordt vertrapt. En niemand die er nog naar omziet. Wees Gij dan ons nabij in zo’n momenten en wees de laatste hoop voor wie geen adem meer heeft.
Leg uw arm rond allen die hun kracht moeten bijeenrapen om op te staan om hun weg verder te kunnen gaan. En moge de Almachtige God ons daartoe zegenen, Hij die Vader, Zoon en heilige Geest is. Amen!

12. Muziek

Scroll naar boven