Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Voorbereidingen op de online vieringen van de Goede Week

Anders dan anders

Lieve parochieanen,

Aangezien we de Goede Week en Pasen helemaal anders moeten vieren dan gewoonlijk, willen wij u graag aanmoedigen om zelf thuis een gebedsmoment te voorzien of de eucharistie te volgen op radio, televisie of internet.

Palmzondag

Op weg naar Jeruzalem:

Vandaag beginnen we de pelgrimage naar Jeruzalem. 
De vieringen van deze week vormen een eenheid.
Het zijn etappen op de weg naar Pasen.
We sluiten ons aan bij Jezus en zijn vrienden:

Zie, we trekken nu op naar Jeruzalem.
Op de bodem van onze ziel dragen wij het verlangen,
de droom van volmaaktheid, van liefde, van vrede…
In ontelbare verhalen en legenden gaan mensen op reis.

Ze maken een zoektocht gelokt door die droom.
De pelgrimage is een levensbeeld.
Het is een verkorte levensreis.
Door dalen en over bergen gaat het,
door doodswater en duisternis.
Zullen we ooit aankomen,
ooit opnieuw geboren worden?

Enkele intenties

 • Bidden we om de gave van geloof, dat wij het profetische visioen van een betere wereld niet prijsgeven. Dat we durven dromen van een rechtvaardig wereld voor iedereen. Dat wij, in al onze beperktheid, overeind blijven in een wereld zonder visioenen.
 • Bidden we om de gave van wijsheid, dat wij de waanzin onderkennen van het recht van de sterkste, dat we ons kwetsbaar durven opstellen ten gunste van de zwakke medemens, dat we klein durven zijn met hen die niet meetellen.
 • Bidden we om de gave van kracht, dat we steeds weer durven kiezen voor de weg van Jezus, dat we niet de eersten willen zijn maar altijd dienstbaar zijn en zo toekomst scheppen voor heel de mensengemeenschap.
 • Bidden we om de gave van enthousiasme, dat we ons altijd laten inspireren door zijn toekomstdroom en iets van zijn licht uitstralen naar de mensen. Dat anderen zijn boodschap mogen herkennen in onze manier van leven.
 • Bidden we om de gave van standvastigheid dat we niet ontmoedigd raken als we weinig of geen resultaten zien, dat we niet afhaken als het wat moeilijk wordt, dat we volharden ook als anderen ons niet begrijpen.

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag vieren we de (vandaar de witte kleur) instelling van de eucharistie. Deze gaat toch terug op het Laatste Avondmaal van Jezus met Zijn leerlingen. Een feest, met Gloria en klokkengeluid, om in stilte te eindigen want we volgen Jezus naar de hof van Olijven waar Hij in angst en vertrouwen bidt tot Zijn Vader.

Op Witte Donderdag bevelen wij u het volgende gebed aan: U kan het evangelie van Witte Donderdag lezen en in stilte overwegen (Johannes 13,1-15)

Enkele intenties:

 • Bidden we in verbondenheid met alle zieken, allen die getroffen worden door de coronacrisis, alle overledenen. Laat ons bidden
 • Bidden we voor allen die werken in cruciale sectoren, allen die zich inzetten in de zorg, alle mensen die anderen op één of andere wijze ondersteunen. Laat ons bidden
 • Bidden wij om verbondenheid tussen alle christenen, allen die gewoonlijk het brood breken en delen aan de tafel van de Heer. Moge het vieren van de eucharistie – nu via andere communicatiekanalen – ons dichter bij elkaar brengen en onze band met de Levende God versterken. Laat ons bidden
 • Persoonlijke intenties…..

Onze Vader

Slotgebed

Nog meer dan het brood dat ons in leven houdt zijt Gij het Levensbrood, Heer Jezus. Want het brood dat wij eten behoedt ons niet voor de dood. Maar als Gij in ons zijt en wij in U gaat uw liefde in ons over die de dood overleeft. Amen. (M. T’Joen)

Goede Vrijdag

We gedenken Jezus’ lijden en sterven. Ondanks de gruwel van dit verhaal noemen we deze dag toch ‘Goede Vrijdag’. Uiteraard is deze dag niet ‘goed’ omwille van Zijn dood maar wel omdat Hij zich ten einde toe inzet voor de zending die Hij gekregen heeft van de Vader: liefhebben. Liefde alleen kan ooit de spiraal van kwaad en geweld breken. We bevelen u aan om de Kruisweg te overwegen om 15 uur of/ en het lijdensverhaal te lezen in het evangelie.

Stille Zaterdag

Werkelijk een stille dag want we rouwen om het heengaan van Jezus. We staan bij het graf en voelen ons bedroefd. Afscheid nemen is een heel moeilijke oefening. Het maakt ons droef en stil. 

Een gebed

Jezus, Uw kruis is niet het einde. Het is het enig nieuw begin. Uw liefde ging ten einde, uw liefde is begin, begin van leven bij de Vader, kiem van verrijzenis. Amen. (M. T’Joen)

Pasen

(misschien kan u een kaars aansteken als symbool voor het feest van het Licht en de Verrijzenis)

Kruisteken

Gebed om ontferming

Heer, ik hunker naar het echte levenslicht maar soms is mijn leven nog vervuld van duisternis. Schenk mij nieuwe kracht om te groeien als kind van het Licht.

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed

Als Gij verrezen zijt, uw eerste leerlingen dwong dit onaannemelijke aan te nemen dit ongelooflijke te geloven hen deed opstaan uit ontmoediging hun radeloosheid overwon hen zond om onvervaard dat te verkondigen vrijmoedig te getuigen dat Gij de Levende zijt dat allen zullen leven,… is de enige vraag glansrijk beantwoordde hoop geopendde eerste en de laatste angst verdreven dit beklemd bestaan leefbaar verheerlijkt. Amen. (M. T’Joen)

Je kan het evangelie van Pasen lezen en overwegen.

Paasboodschap

Hernieuwen van ons geloof met een korte geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
geboren uit de Maagd Maria,
die geleden heeft, gestorven en begraven is,
die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods rechterhand.
Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk,
de gemeenschap van de Heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven.
Amen.

Enkele intenties

 • We bidden voor alle christenen overal ter wereld die Pasen vieren in alle stilte maar in diepe verbondenheid met elkaar en met alle mensen van deze wereld. Laat ons bidden
 • We bidden voor alle mensen die het op één of andere manier moeilijk hebben, voor hen die eenzaam zijn, voor alle zieken en stervenden, dat Pasen hoop en sterkte mag betekenen. Laat ons bidden
 • We bidden voor alle mensen die overleden zijn, onze lieve doden, dat zij mogen delen in het Paasmysterie. Laat ons bidden

Onze Vader

Slotgebed

Uw Zoon, God, heeft omwille van ons
de donkere dood betreden
om oook daar uw licht
te brengen.
De sleutel was Hij
die de laatste deur openmaakte
die ons verwijderd hield van U,

Met Pasen leren wij
dat het licht
gelijkt op uw liefde,
geen van beide
zal ooit doven.

Geef dat de horizon van Pasen
ons hier en nu de weg mag tonen,
in elke situatie waar duisternis heerst.
Dat wij de zekerheid in ons dragen
dat leven altijd overwint
en dat uw Zoon in alles en iedereen
klaar staat om te verrijzen

Geef dat wij mensen
van opstanding worden
omdat wij niet kunnen zwijgen
over U die leven en die liefde zijt.

Amen

Kruisteken

Scroll naar boven