Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Kerstmis

Zondag 13 december 2020

Videobezinning bij Kerstavond

Verder in dit bericht

Kerstmoment & een woord bij Kerstdag in tekst

Adriaan Debbaut – piano en zang
Ann Staelens – opname en montage
Willy Snauwaert – draaiboek en voorganger
Philippe van den Driessche – voorganger

Een woord tot aanzet

Soms maakt het geen verschil
of we onze ogen openen of gesloten houden
zo donker is het in de wereld
wij zouden wel licht willen zien
daarom zijn we hier
omdat we een gerucht hebben gehoord
omdat we een ster hebben gezien
en omdat we hopen dat het gerucht tot lied zal worden
en dat de ster op uw komst wijzen zal

Lied: Stille nacht

Silent night! Holy night!
All is calm, all is bright
Round you Virgin Mother and Child!
Holy Infant, so tender and mild.
Sleep in heavenly peace!
Sleep in heavenly peace

Stille nacht, heilige nacht
Davids zoon, lang verwacht
Wordt door d’ herders begroet in een stal
Op de bergen klinkt vreugdegeschal
Heil de redder is daar!
Heil de redder is daar!

O nuit de paix! Sainte nuit!
Dans le ciel l’ astre luit
Dans les champs, tout repos’ en paix.
Mais soudain dans l’air pur et frais,
le brillant choeur des anges
aux bergers apparait.

Welkom

Wees welkom deze avond
Waar vandaan u ook komt,
ook allen – draadloos met ons verbonden –
Wie u ook bent,
Wat u ook bezighoudt en beroert,
Wees welkom,
Mensen van goede wil
Rond een kind dat pas geboren is:
Weerloos, machteloos,
Enkel toekomst, geheel en al belofte,
Enkel liefde, warmte, vrede…

Wees welkom in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Gebed om vergeving

Wees welkom deze avond
Waar vandaan u ook komt,
ook allen – draadloos met ons verbonden –
Wie u ook bent,
Wat u ook bezighoudt en beroert,
Wees welkom,
Mensen van goede wil
Rond een kind dat pas geboren is:
Weerloos, machteloos,
Enkel toekomst, geheel en al belofte,
Enkel liefde, warmte, vrede…

Wees welkom in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Schuldbelijdenis – Kyrie
Messe der Sainte Claire – J.B. du Jonchay (Jeunesse De Bitche)

Openingsgebed:

Eeuwige en Ongeziene,
die onze God wilt zijn;
open uw hemel
en maak het licht op aarde
opdat wij in de ogen van het kind,
dat in deze nacht geboren is,
uw aangezicht bespeuren
en voorgoed mogen weten
hoezeer Gij ons liefhebt
en met ons wilt zijn
alle dagen en nachten van ons leven
tot in eeuwigheid. Amen.

Uit de lezingen van Kerstmis
(Jesaja, 9.1-5/42.1-7) + (Lucas 2,1-21)

Het volk dat in duisternis gaat
zal aanschouwen: groot licht.
Die wonen in schaduw van dood,
over hen gaat op het licht.
Gij doet hen lachen en juichen
Gij maakt hun vreugde zo groot;
voor Uw aangezicht lachen en juichen zij
als op de dag van de oogst,
zoals bij verdelen van buit.
Het slavenjuk, de stang op hun schouders
de stok waarmee zij worden geslagen,
breekt Gij in stukken, die dag
De stampende, trappende laarzen
de kleren in bloed geverfd
vallen ten prooi aan het vuur
Want een kind werd geboren,
ons werd gegeven een zoon.
Hij zal op zijn schouders dragen
gerechtigheid heerschappij.
Wonderman, zal Hij genoemd worden,
Raadgever, sterke God
eeuwige vader en ‘koning’
zal hij genoemd worden,
‘Koning van vrede’.

Streepje muziek
O come, all ye faithful (=Adeste Fideles)
Arrangement: Martha Mier (uit: Christmas Kaleidoscop)

Uit het evangelie volgensg Lucas

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus
dat er een volkstelling moest gehouden worden
in heel zijn rijk.
Deze volkstelling vond plaats
eer Quirinius landvoogd van Syrië was.
Allen gingen op reis,
ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven.
Ook Jozef trok op
en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David,
ging hij van Galilea, uit de stad Nazaret
naar Judea: naar de stad van David, Betlehem geheten,
om zich te laten inschrijven,
samen met Maria zijn verloofde die zwanger was.
Terwijl zij daar verbleven
brak het uur aan waarop zij moeder zou worden;
zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe,
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

In de omgeving bevonden zich herders
die in het open veld
gedurende de nacht hun kudde bewaakten.
Plotseling stond een engel des Heren voor hen
en zij werden omstraald door de glorie des Heren
zodat zij door grote vrees werden bevangen.
Maar de engel sprak tot hen:
Vreest niet, want zie,
ik verkondig u een vreugdevolle boodschap
die bestemd is voor heel het volk.
Heden is u een Redder geboren,
Christus de Heer,
in de stad van David.
En dit zal voor u een teken zijn:
gij zult het pasgeboren kind vinden
in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.
Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare,
zij verheerlijkten God met de woorden:
Eer aan God in den hoge
en op aarde vrede onder de mensen
in wie Hij welbehagen heeft.

Streepje muziek –

He is born, the divine Christ Child (=Il est né, le divin enfant)
Arrangement: Martha Mier (uit: Christmas Jazz, Rags & Blues)

Een woord bij Kerstmis

Goede mensen,

Het evangelie van kerstmis begint niet bij God de Vader.
Het begint bij keizer Augustus en bij Quirinius, de landvoogd van Syrië. En daarna gaat het over die twee eenvoudige mensen
die in een stal gesukkeld zijn… Wat een contrast!

Voel je waar het evangelie naar toe wil ?
Voel je de boodschap die er achter zit ?

fantasy-3186483

Het brengt ons van bij de machthebbers naar een pasgeborene,
zo kwetsbaar en broos als ‘t maar kan zijn.
Kijk, zegt het evangelie: Dat is God in uw midden.
“Waarom zo breekbaar en broos ?”, zouden we vragen.
Waarom niet de God van de macht, de overheersing, de dictatuur,
met Bijbelse woorden uitgedrukt: ‘de God van bliksem en donder’?

adult-1850223

Omdat God liefde is. Omdat God bemint en wie bemint wordt kwetsbaar, door zich bloot te geven. Wie echt liefheeft antwoordt zelfs niet op verwijten, zint niet op wraak als onrecht wordt aangedaan. “Liefhebben is” zo kwetsbaar worden als een kind in een voederbak.

Kerst (2).Movie_Snapshot - kopie

Ons kerstgebeuren zouden we vandaag ook kunnen beginnen met te zeggen: in de tijd dat Donald Trump niet herkozen werd tot president van Verenigde staten van Amerika, in de tijd dat de Brexit stilaan een concreet feit werd en zorgde voor chaos, in de tijd dat het coronavirus de wereld beheerste en dat virologen en wetenschappers koortsachtig zochten naar een vaccin.

In die tijd werd het opnieuw Kerstmis en Nieuwjaar. Anders dan op andere jaren. Kerstmis is teruggedrongen tot zijn meest essentiële betekenis, gezondheid, zorgzaamheid en solidariteit, zo geeft ook Paus Franciscus het aan in zijn boodschap. Het is de kracht van de eenvoud die hier spreekt, de echte intimiteit van het Kerstgebeuren. De mensheid is kwetsbaar geworden, iedereen kijkt ernaar en vraagt zich af: ‘Hoe is dat mogelijk’. Iedereen is bang, is angstig, is op zijn hoede…. 

christmas-5831815

En wij, wij staan hier bij een stal, een Kerststal. bij kleine mensen die niets aan het wereldgebeuren kunnen veranderen. Jozef en Maria en hun kindje, ze maken deel uit van dezelfde familiebubbel. De herders, maximaal 4 herders zijn toegestaan, wel moeten ze allen een mondkapje dragen en de sociale afstand respecteren en de drie koningen worden 15 dagen in quarantaine gehouden want zij komen van buiten de Schengenzone. En het engelenkoor is, omwille van het risico op besmetting beperkt tot één deelnemer. Alle niet essentiële bezoekers – de Romeinen en de ramptoeristen – zijn verboden.

De mensheid is kwetsbaar geworden. Maar voel je waar het evangelie naar toe wil ? Terug naar de essentie! Het evangelie, het christendom heeft een maatschappelijke software in onze eigen wereld nagelaten. Kerstmis is de gelegenheid om te bedenken dat het licht dat méér dan tweeduizend jaar geleden op een stal in Bethlehem scheen, ons nog altijd bestraalt. Het kondigde een heel nieuwe leer aan, die vrede predikte, de zwakken verdedigde, de naastenliefde tot gebod verhief en die niet beperkte tot leden van het eigen volk, maar universeel maakte.

biblical-5364953

Goede mensen, in al onze kleinheid en kwetsbaarheid en juist daarom, kunnen we gevoelig worden voor het mysterie van een hemel en een aarde die een beetje dichter bij mekaar moeten komen. Ons begrip van het goede leven moet realistischer worden, zeg maar nederiger: gezondheid, geborgenheid, veiligheid. De rest is luxe, prettig maar niet essentieel. En dat kunnen wij zijn voor elkaar.

Dat is toch kerstmis: ’Uw wil geschiedde op aarde zoals in de hemel’ bidden we toch en wat is zijn wil anders dan dat we mekaar beminnen en zijn wereld menselijk bewoonbaar houden.
Dat we zorgen voor elkaars gezondheid, dat we anderen geborgenheid laten ervaren en dat iedereen zich veilig voelt. Dat we de hemel een beetje dichter bij de aarde brengen. Onze aarde kan er alleen maar wel bij varen.

Muzikaal intermezzo – Hallelujah Medley
Arrangement: Catherine Rollin (uit: Christmas Medleys & Variations)

Kerstwensen
Pr.: Wij gaan vandaag niet uit elkaar vooraleer wij
aan elkaar onze diepe kerstwensen hebben aangeboden.

L.1: Wij wensen dat alle vaders en moeders overal ter wereld,
van elkaar zouden houden, zodat alle kinderen gelukkig kunnen zijn.

Voor de zevende dag
t.: Huub Oosterhuis / m.: Antoine Oomen

Voor de zevende dag

L.2: Wij wensen dat er een einde komt aan alle oorlogen,
dat er VREDE zou zijn in ons eigen hart,
in onze pastorale eenheid, in ons gezin, in onze buurt en in heel de wereld.

Wek mijn zachtheid weer,
geef mij t’rug de ogen van een kind
Dat ik zie wat is. En mij toevertrouw.
En het licht niet haat

 

L.1: Wij wensen dat in deze wereld iedereen zou meetellen,
ook de oude mensen, de zieken, de eenzamen,
de werklozen, de vluchtelingen
en vooral die mensen die wij dagelijks ontmoeten.

Wek mijn zachtheid weer,
geef mij t’rug de ogen van een kind
Dat ik zie wat is. En mij toevertrouw.
En het licht niet haat

L.2: Wij wensen dat alle goede wensen van hier bijeen
in vervulling mogen gaan,
en dat Jezus in ons hart en in ons midden mag leven.

Wek mijn zachtheid weer,
geef mij t’rug de ogen van een kind
Dat ik zie wat is. En mij toevertrouw.
En het licht niet haat

Pr.: Wij wensen dat wij omwille van Kerstmis,
vrede zouden sluiten,
en van goede wil zouden zijn.
Moge Jezus ons naar de echte vrede begeleiden.

Vredeswens
In elke viering wensen wij aan elkaar de vrede van de Heer toe.
Vandaag doen wij dit met grote blijdschap.
Nu wij niet fysiek kunnen samen komen om Jezus’ geboorte te vieren,
voelen we ons toch intens met elkaar verbonden
en wensen elkaar Gods diepe vrede toe.
De vrede van de Heer zij altijd met u.

Vredeslied: Kind ons geboren
t.: H. Oosterhuis / m.: Antoine Oomen

Kind ons geboren Zoon ons gegeven
God onbedwingbaar Vader voor eeuwig
Koning van de vrede
Kind ons geboren Zoon ons gegeven
God onbedwingbaar Vader voor eeuwig
Koning van vrede.

Slotgebed:
Goede God,
kom in ons huis,
laat het kind bij ons geboren worden.
Ontsteek het licht van hoop en levenskracht
om liefde en vrede waar te maken.
Maak ons tot mensen
die vriendschap laten groeien.
Laat Uw Zoon
geboren worden in elk mensenhart
dat geloof en vertrouwen schenkt
aan Zijn Blijde Boodschap.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen.
Amen

Zending
Priester
Laten wij het licht, de vrede en de vreugde
vanuit deze kerstviering koesteren in ons huis
en doorgeven aan allen die erop wachten.
Namens priester Philippe en mezelf
Zalig Kerstfeest aan u allen

Zegen:
Hij moge ons zegenen
en zijn Aangezicht naar ons keren.
Hij moge bezorgd zijn voor ieder van ons
– en wij voor elkaar –
Hij schenke ons vrede.
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Slotlied: Uit uw hemel zonder grenzen ZJ 212
T.: H. Oosterhuis / m.: Floris van der Putt (1915-1999)

Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.

Als een bron zijt Gij begraven
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn
ooit nog vrede hier op aarde?

Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.

Aansluitend op de zang herneemt de pianist de melodie nog instrumentaal.

Vredeslicht van Bethlehem

dav

Ook in onze kerken delen we het vredeslicht

Jezus, het licht van deze wereld is geboren. Symbolischer kan het niet zijn… Het vredeslicht van Bethlehem heeft via Brugge ook onze kerken bereikt net voor Kerstmis. Nog tot maandag kan je een kaars komen aansteken bij het vredeslicht dat helemaal van in Bethlehem met vele tussenstops tot bij ons is gebracht. Het licht staat in de buurt van  de kerststal of het altaar. Neem een kaars en een lantaarn mee, zodat de vlam niet dooft.

Kerstboodschap van de bisschoppen

Welzijnszorg heeft uw hulp nodig

U kan een warme gift overbrengen naar de rekening van Welzijnszorg: BE21 0000 0000 0303
Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel.
met gestructureerde mededeling ***201/1000/14626***

Ketrstactie voor Poverello

gifts-3835455

Ook in onze kerken delen we van onze overvloed

Deel jij ook een beetje van jouw overvloed? Bij de kerststal in de kerken staat een mand voor pakjes met lang houdbare etenswaren. Wat voor jou van je overvloed gedeeld wordt kan voor noodlijdenden broodnodig zijn.

Scroll naar boven